Som hund og katt

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Vi vet at kat­ter ofte kon­fron­te­rer hver­and­re for å av­gjø­re hvem som be­stem­mer, og at de jak­ter på mus og små­fug­ler som om det var job­ben de­res. Men hvor­dan ser kat­ter på hun­der? Si­den kat­ter og hun­der gjer­ne fram­står som natt og dag, tror man­ge at de ikke kan kom­me over­ens. Men det er ikke helt sant; de kan fak­tisk bli beste­ven­ner!

Både kat­ter og hun­der kan være ter­ri­to­ria­le. Men mens kat­ter ofte kon­sen­tre­rer seg om å be­skyt­te dron­nin­gri­ket sitt, er hun­der ofte mer opp­tatt av men­nes­ker el­ler and­re dyr de for­sø­ker å kom­me inn på. Der­for er det vik­tig å gi dem litt tid, om du øns­ker at de skal ut­vik­le et godt venn­skap. Ta ett skritt av gangen. Når du skal in­tro­du­se­re den nye kat­ten for hunden du har fra før, bør du la kat­ten være på et trygt rom, slik at de kan luk­te hver­and­re, men ikke røre. Det nes­te ste­get er å la dem se hver­and­re; kat­ten i bur og hunden i bånd. Da kan de be­gyn­ne å bli vant til hver­and­re, uten at de kan ska­de hver­and­re. Ikke sett kat­ten (ikke en­gang in­ne i bu­ret) på gul­vet på en slik måte at hunden kan skrem­me hen­ne. Med litt tål­mo­dig­het og omsorg kan hunden og kat­ten kom­me ut­mer­ket over­ens, til og med bli uat­skil­le­li­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.