Til­lit tar tid

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Når du har hen­tet en ny katt hjem, en­ten den er vok­sen el­ler en katt­unge, må du vite at det vil ta minst et døgn før hun har kom­met over det størs­te sjok­ket ved å kom­me til helt nye om­gi­vel­ser. Hun vil jo ikke for­stå hvor­for hun er kom­met til det­te nye ste­det med nye luk­ter, men­nes­ker og kan­skje til og med and­re dyr. Ikke for­vent at hun umid­del- bart vil leg­ge seg i fan­get ditt og male. Hun må få tid til å bli trygg på deg først. Kat­ter er føl­som­me ve­se­ner som tren­ger litt tid på å bli kjent med sine nye om­gi­vel­ser. Når en katt har vært gjen­nom en stor end­ring, som det å flyt­te, kan det å byg­ge opp igjen til­li­ten ta tid og tål­mo­dig­het – av og til mye tål­mo­dig­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.