Hold ba­lan­sen

Hva tren­ger kat­ten for å hol­de seg sterk og frisk?

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Pro­tein kom­mer fra både ani­mals­ke kil­der og plante­kil­der. Kat­ter tren­ger en­kel­te amino­sy­rer som kun fin­nes i kjøtt, for å byg­ge og re­pa­re­re cel­ler og vev.

Fett hol­der katte­pel­sen silke­myk og bi­drar til opp­ta­ket av fett­lø­se­li­ge vi­ta­mi­ner.

Karbo­hy­dra­ter gir ener­gi og be­va­rer amino­sy­rer til vik­ti­ge opp­ga­ver som im­mun­for­sva­ret.

Vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler hjel­per im­mun­for­sva­ret, hol­der pel­sen blank og sunn og spil­ler vik­ti­ge rol­ler i man­ge kropps­funk­sjo­ner.

Hun tren­ger friskt og rent vann.

Hvor går vei­en til en vel­fødd katt? Les vare­de­kla­ra­sjo­nen nøye, og pass på at kat­ten får et full­ver­dig og ba­lan­sert kost­hold. Er du i tvil, kan du spør­re ve­te­ri­næ­ren om råd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.