Se sym­pto­mer

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ten din vi­ser ikke om hun fø­ler seg dår­lig. Hun hol­der pro­ble­met for seg selv, i ste­det for å kom­me til deg og kla­ge og be om hjelp. Alarm­klok­ke­ne dine bør der­for rin­ge om du ser at hun opp­fø­rer seg an­ner­le­des enn van­lig. Stol på in­stink­te­ne dine! Tror du at hun ikke er i form, har du sann­syn­lig­vis rett. Når du ser på kat­tens adferd, bør du spør­re deg selv om hun:

SYM­PTO­MER PÅ SYK­DOM

• gjem­mer seg mer enn van­lig el­ler på nye ste­der

• har mer el­ler mind­re ener­gi enn van­lig

• spi­ser mer el­ler mind­re enn van­lig, el­ler rø­rer ikke fa­vo­ritt­ma­ten

• drik­ker langt mer el­ler mind­re enn van­lig

• har dår­li­ge­re ånde enn hun plei­er å ha

• våk­ner om nat­ten el­ler for­styr­rer deg på uvan­te ti­der

• so­ver om da­gen (hvis hun van­lig­vis er ener­gisk)

• er klen­ge­te (hun kan være ukom­for­ta­bel)

• over­ser deg (hvis hun van­lig­vis er venn­lig og ko­se­te)

Kat­ter kan være spiss­fin­di­ge, så det er ikke sik­kert at kat­ten din er syk selv om den har noen av sym­pto­me­ne over, men det er lurt å føl­ge med. Hvis hun ikke kom­mer i van­lig gjen­ge igjen in­nen et par da­ger, el­ler om hun blir ver­re, uten at det er noen opp­lagt grunn til hvor­for (som gjes­ter som stres­ser hen­ne), bør du vur­de­re å ta hen­ne med til ve­te­ri­næ­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.