Vak­si­ner mot her­pes

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Ja, du les­te rik­tig: her­pes. Kat­ter kan også få det! Det er to uli­ke vi­rus som gir her­pes hos katt: fe­line vi­ral rhinopneu­mo­ni­tis (FVR) og fe­line her­pes­vi­rus type 1 (FHV-1). Beg­ge gir ir­ri­ter­te øyne og luft­veis­in­fek­sjon. Sym­pto­mer kan være rosa, ir­ri­ter­te øyne, hov­ne øye­lokk og puss samt ny­sing og sik­ling. I til­legg kan hun bli klen­ge­te, vir­ke de­pri­mert og mis­te mat­lys­ten. Herpes­vi­ru­se­ne er svært smitt­som­me, så det er sann­syn­lig at kat­ter som de­ler katte­kas­se el­ler bor i sam­me hus, smit­tes av hver­and­re. Men du tren­ger ikke bli be­kym­ret for din egen del: Men­nes­ker og and­re dyr kan ikke få dis­se vi­ru­se­ne.

De fles­te kat­ter vil kun ha ty­de­li­ge sym­pto­mer førs­te gang de blir syke, el­ler ved en­kel­te ut­brudd. Men de vil være bæ­re­re av vi­ru­set så len­ge de le­ver. Sym­pto­me­ne kan imid­ler­tid lind­res med enk­le me­di­si­ner, når og hvis de duk­ker opp igjen. Og de gode ny­he­te­ne? Vak­si­ner kat­ten, så unn­går du at hun smit­tes av her­pes i ut­gangs­punk­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.