Hånd­ter kost­na­de­ne

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Når en katt blir al­vor­lig syk, kan kost­na­de­ne fort bli sto­re. Vi snak­ker om un­der­sø­kel­se, prø­ver, rønt­gen og MR, for ikke å snak­ke om hva det kos­ter om hun må være på dyre­hos­pi­ta­let el­ler kli­nik­ken. Sum­men blir raskt høy. Du vil selv­føl­ge­lig gi pu­sen din det bes­te, men du er tross alt bare et men­nes­ke, og det er ikke sik­kert du har tu­sen­vis av kro­ner i bak­hånd. Det er noen ting du kan gjø­re for å let­te byr­den, og sam­ti­dig sør­ge for nød­ven­dig be­hand­ling:

BE OM EN DELBETALINGSPLAN

Man­ge ve­te­ri­næ­rer til­byr del­be­ta­ling over noen må­ne­der el­ler et år. Det kan være en god løs­ning om du ikke kan, el­ler ikke øns­ker, å ta hele kostnaden på én gang.

START EN CROWDFUNDING-SIDE

Sta­dig fle­re set­ter opp crowdfunding-si­der for å få hjelp av ven­ner og fa­mi­lie til å be­ta­le for ut­gif­ter til be­hand­lin­gen. Til gjen­gjeld kan de føl­ge ut­vik­lin­gen ved at du de­ler bil­der og opp­da­te­rin­ger un­der­veis. Ikke vær redd for å spør­re! Legg en len­ke til si­den på so­sia­le medi­er, og du vil kan­skje bli over­ras­ket over hvor man­ge som er vil­li­ge til å spyt­te inn en slant el­ler to.

VÆR KREATIV

Har du noe du kan sel­ge? Kan­skje noen gam­le klær, el­ler kan­skje du kan ha et ga­ra­sje­salg? El­ler har du mu­lig­het til å job­be noen ti­mer over­tid? Tje­ner du noen eks­tra kro­ner du ikke had­de reg­net med i ut­gangs­punk­tet, fø­les det som en bo­nus som du kan bru­ke på ver­dens bes­te for­mål: din pels­kled­de beste­venn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.