Ta deg av den gam­le

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Etter hvert som kat­ten blir eld­re, vil hun bli ro­li­ge­re an­lagt. Hun vil sann­syn­lig­vis gå ned i vekt og mis­te både fett og mus­kel­mas­se, og hun vil kan­skje ikke kla­re å stel­le pel­sen sin like godt som før. Der­for har du mu­lig­he­ten til å vise hen­ne hvor glad du er i hen­ne, og gi hen­ne litt spe­sial­be­hand­ling på sine eld­re da­ger.

GI MAS­SA­SJE

Mas­sa­sje er av­slap­pen­de, og det hjel­per også til å fore­byg­ge hår­bal­ler (hvis du bru­ker en myk børs­te sam­ti­dig som du mas­se­rer), øker kat­tens blod­sir­ku­la­sjon og gjør deg enda bed­re kjent med krop­pen hen­nes, slik at du let­te­re kan opp­da­ge ku­ler el­ler and­re ting som ikke er helt som det skal være.

HOLD ØYE MED HEN­NE

Spi­ser hun mind­re, drik­ker mer, so­ver mer el­ler bru­ker katte­kas­sen of­te­re el­ler sjeld­ne­re? Eld­re kat­ter kan end­re va­ne­ne sine, men se opp for sto­re end­rin­ger, som kan være tegn på at hun er syk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.