Pus på tur

Den komplette Katteboka - - Innhold -

En­ten du skal ha med kat­ten på fly­et, i bi­len, på to­get el­ler på bus­sen, må du all­tid ha hen­ne trygt og kom­for­ta­belt sik­ret i et reise­bur. Pass på at hun har til­gang til rent vann og får mu­lig­he­ten til å bru­ke katte­kas­se på eg­ne­de stoppe­ste­der hvor hun ikke kan stik­ke av.

Å rei­se, og å være stengt in­ne i et reise­bur, kan være en stres­sen­de opp­le­vel­se for kat­ten din. Du kan for­sø­ke å re­du­se­re stres­set ved å spraye fe­ro­mon­spray inn i bu­ret hen­nes før hun går inn (fås kjøpt i dyre­bu­tik­ker). Du kan også for­sø­ke ho­møo­pa­tisk av­slap­pen­de medi­sin el­ler be om be­ro­li­gen­de tab­let­ter hos ve­te­ri­næ­ren. Det er også lurt å la reise­bu­ret stå fram­me i noen da­ger før dere skal rei­se, slik at hun blir vant til det og blir mind­re stres­set når du tar hen­ne inn i det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.