Trygg i bi­len

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ter er van­lig­vis ikke sær­lig gode pas­sa­sje­rer. Og det er en un­der­dri­vel­se. Men noen gan­ger er det helt nød­ven­dig å ta med kat­ten på en kjøre­tur. Da er det vik­tig å ha noen reg­ler du bør føl­ge for å hol­de kat­ten trygg og for­nøyd (vel, re­la­tivt for­nøyd).

SIK­RET I BIL

Pass på at kat­ten all­tid er i reise­bu­ret når dere kjø­rer bil. Det er alt­for far­lig å la hen­ne løpe løs rundt i bi­len når bi­len er i be­ve­gel­se. Der­som du må brå­brem­se, kan hun slen­ges framover og bli drept el­ler al­vor­lig ska­det. Får hun plut­se­lig pa­nikk, kan hun dis­tra­he­re el­ler ska­de fø­re­ren og til og med for­år­sa­ke en ulyk­ke. Og skul­le du ha glemt å luk­ke det ene vin­du­et helt, kan hun fin­ne på å hop­pe ut, en­ten bi­len står stil­le el­ler ikke.

IKKE FORLAT HEN­NE

Ald­ri la kat­ten bli væ­ren­de igjen i bi­len ale­ne. Kat­ter er eks­tremt ut­satt for å få he­te­slag i en varm bil. Du vil bli over­ras­ket over hvor raskt det blir varmt i en bil, selv om det ikke nød­ven­dig­vis er spe­si­elt varmt ute. Å la et vin­du stå åpent er ikke nok. Til og med i skyg­gen vil bi­len lett bli for varm. Husk at kat­ten har pels­kåpe på og ikke kan svet­te for å kjø­le seg ned. Om vin­te­ren ut­gjør en is­kald bil til­sva­ren­de fare for at kat­ten skal fry­se i hjel.

GI HEN­NE VANN

Pass på å gi kat­ten vann gjen­nom hele rei­sen. Ikke la være å gi hen­ne vann for å være sik­ker på at hun ikke tis­ser. Man­ge kat­ter hol­der seg i opp­til tolv ti­mer til de er trygt fram­me. Legg en ab­sor­be­ren­de en­gangs­mat­te i bun­nen av bu­ret for sik­ker­hets skyld. Du fin­ner dis­se i dyre­bu­tik­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.