Katt som last

Den komplette Katteboka - - Innhold -

En­kel­te fly­sel­ska­per vil kun ta med en katt som inn­sjek­ket ba­ga­sje. Da må du hen­te hen­ne etter fly­tu­ren som om hun var en hvil­ken som helst kof­fert. Vi an­be­fa­ler ikke å rei­se på den­ne må­ten, si­den det er langt mer ri­si­ka­belt enn der­som du får ha hen­ne in­ne i ka­bi­nen. Kan du li­ke­vel ikke unn­gå det, må du mer­ke bu­ret ty­de­lig med «le­ven­de dyr» («live ani­mal» der­som du rei­ser uten­lands), og vær sik­ker på at hun blir plas­sert på et sted med nor­malt luft­trykk og tem­pe­ra­tur.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.