Gi kat­ten sin egen stil

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Har du tenkt på å gi pus en katte­klipp? I dis­se da­ger er det po­pu­lært å gi kat­ten en søt, el­ler kan­skje en dra­ma­tisk, stil hos en katte­fri­sør. Har du lyst til å prø­ve deg som katte­kunst­ner selv, fin­nes det man­ge opp­skrif­ter og tips til fram­gangs­må­ter på net­tet.

En­kel­te sti­ler kan være bra for kat­ten (og un­der­hol­den­de for deg). Ma­gen er for ek­sem­pel et yn­det sted for flo­ker på en lang­hå­ret katt. Eld­re kat­ter har gjer­ne vans­ke­lig­he­ter med å vas­ke seg etter en tur på toa­let­tet, så en hy­giene­klipp (hvor du fjer­ner pel­sen rundt ende­tarms­åp­nin­gen) hjel­per hen­ne både med å hol­de seg ren og pen, og med å unn­gå plag­som­me flo­ker.

En­kel­te katte­fri­sø­rer til­byr løveklipp. Da klip­pes pel­sen på krop­pen helt kort, men ikke på ho­det, nak­ken, føt­te­ne og hale­tip­pen. En­ten du sy­nes hun er søt el­ler gla­mo­røs, gjør klip­pen at hun ikke blir for varm på en het som­mer­dag, sam­ti­dig som hun slip­per flo­ker og pels som to­ver seg. Det er kan­skje en kjær­kom­men gave til en lang­hå­ret katt på den var­mes­te ti­den av året?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.