Et sis­te far­vel

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Når kat­ten er gam­mel og syk, kan det hen­de du må ta en tung av­gjø­rel­se om hvor­vidt du vil fort­set­te be­hand­lin­gen som for­sø­ker å be­gren­se ut­vik­lin­gen av syk­dom­mer, el­ler om du skal gå over til å gjø­re hen­nes sis­te tid med deg så be­ha­ge­lig og god som mu­lig. Det er for­nuf­tig å gi en ung katt en ope­ra­sjon for å fjer­ne en svulst, mens det for en eld­re katt kan­skje vil være mer til pine enn til nyt­te. Snakk med ve­te­ri­næ­ren om hvil­ke be­hand­lin­ger som kan for­len­ge li­vet hen­nes, og om det vil gi hen­ne livs­kva­li­tet. Det er alt­for en­kelt å ten­ke bare på å hol­de hen­ne i live lengst mu­lig, selv om det av og til kan være bed­re å la hen­ne slip­pe, hvor vondt det enn gjør å ta den av­gjø­rel­sen. Ve­te­ri­næ­ren har vært gjen­nom det­te man­ge gan­ger før, og du har kan­skje ven­ner som har mis­tet sine kjæ­re fir­bein­te fa­mi­lie­med­lem­mer. Snakk med dem, og la dem dele sine er­fa­rin­ger. Kan­skje kla­rer du å se på det med nye øyne, og for­so­ne deg med at det fan­tas­tis­ke li­vet hun har delt med deg, er over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.