Skal ha gått løs på ko­na med brekk­jern

Kvin­nen som ble ut­satt for vold i par­ke­rings­hu­set ved Kil­den tea­te­rog kon­sert­hus, er kri­tisk ska­det. Ekte­man­nen er sik­tet for draps­for­søk.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL NYGAARD kje­til.nygaard@fvn.no TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no EIVIND KRIS­TEN­SEN eivind.kris­ten­sen@fvn.no JAN­NE BIRGITTE PRESTVOLD jan­ne.b.prestvold@fvn.no

Klok­ken 16.07 man­dag fikk po­li­ti­et mel­ding om en alvor­lig hen­del­se i par­ke­rings­hu­set ved Kil­den.

– En kvin­ne er ut­satt for vold in­ne i par­ke­rings­hu­set. Hun er frak­tet til akutt­mot­ta­ket, opp­lys­te inn­sats­le­der Vig­leik Fidje i Ag­der po­liti­dis­trikt på åste­det.

Tirs­dag fikk Fædre­lands­ven­nen opp­lyst at kvin­nen had­de fått hode­ska­der og var kri­tisk ska­det. Hun ble fløyet til Ul­le­vål uni­ver­si­tets­syke­hus i Oslo, hvor hun ble ope­rert i man­dag.

Det­te blir også be­kref­tet av po­li­ti­et i en presse­mel­ding som ble sendt ut klok­ka halv tolv tirs­dag.

MANN PÅ­GRE­PET

En mann ble på­gre­pet i nær­he­ten av åste­det, mis­tenkt for å ha ut­øvd vol­den.

– På­gri­pel­sen skjed­de uten dra­ma­tikk, sier ope­ra­sjons­le­der Lars Hy­berg i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Etter det Fædre­lands­ven­nen får opp­lyst, er den på­grep­ne man­nen den skad­de kvin­nens ekte­mann. Han skal ha gått løs på ko­na med et brekk­jern i par­ke­rings­hu­set.

SIK­TET FOR DRAPS­FOR­SØK

– Vi har sik­tet den an­tat­te gjer­nings­man­nen for draps­for­søk, sier po­liti­ad­vo­kat Hel­lek Rue, jour­ha­ven­de ju­rist ved Ag­der po­liti­dis­trikt, til Fædre­lands­ven­nen.

Man­nen, som er fra Russ­land, ble av­hørt tirs­dag kveld med tolk til ste­de. Han vil tro­lig bli frem­stilt for va­re­tekts­fengs­ling ons­dag.

Ad­vo­kat Os­car Ih­le­bæk er opp­nevnt som for­sva­rer for man­nen, som skal være i førti­åre­ne.

– Jeg har snak­ket med ham en halv­ti­mes tid, gjen­nom tolk, opp­lys­te Ih­le­bæk til Fædre­lands­ven­nen man­dag kveld.

BODD I NORD-NORGE

Den Oslo-ba­ser­te ad­vo­ka­ten vil­le ikke kom­men­te­re om han kjen­ner til man­nen fra tid­li­ge­re, men sier at han har bodd i Nord-norge i fle­re år.

– På bak­grunn av det han sa, øns­ket han å ven­te med å for­kla­re seg til i mor­gen. Jeg vil at han skal være i god form når han for­kla­rer seg, opp­lys­te Ih­le­bæk man­dag.

Det vil være hans sønn, ad­vo­kat­full­mek­tig Ma­ri­us Ih­le­bæk, som drar til Kris­tian­sand.

BE­SLAG­LAGT BREKK­JERN

15 mi­nut­ter etter at po­li­ti­et an­kom, opp­lys­te inn­sats­le­der Vig­leik Fidje at det tro­lig ble brukt en gjen­stand i for­bin­del­se med vol­den. Han kun­ne imid­ler­tid ikke si hva slags gjen­stand det drei­de seg om, el­ler om det er gjort be­slag i den­ne.

Jour­ha­ven­de ju­rist vil ikke kom­men­te­re Fædre­lands­ven­nens opp­lys­nin­ger om at det drei­er seg om et brekk­jern.

Men etter det Fædre­lands­ven­nen kjen­ner til skal de alt­så ha be­slag­lagt et brekk­jern som ble brukt i an­gre­pet.

HØR­TE SKRIK

Po­li­ti­et av­hør­te man­dag fle­re vitner å ste­det, og sper­ret av et om­rå­de rundt den in­ners­te trappe­opp­gan­gen i par­ke­rings­hu­set for krim­tek­nis­ke un­der­sø­kel­ser.

En kvin­ne som kom for å hen­te bi­len sin i par­ke­rings­hu­set, for­tel­ler til Fædre­lands­ven­nen at hun hør­te at noen skrek helt ute på gata. And­re som had­de kom­met til, fikk ringt til po­li­ti­et. Hun øns­ker ikke å ha nav­net sitt of­fent­lig­gjort.

Kil­den-di­rek­tør Hans An­ton­sen for­tel­ler at noen av hans an­sat­te kom til ste­det etter hen­del­sen.

HAR VARS­LET AM­BAS­SA­DEN

– Fle­re Kil­den-an­sat­te kom til ste­det umid­del­bart etter hen­del­sen. Det­te er et sted som bru­kes av man­ge an­sat­te, sier An­ton­sen til Fædre­lands­ven­nen. Han hen­vi­ser til po­li­ti­et for all an­nen in­for­ma­sjon om hen­del­sen.

Kvin­nens barn er tatt hånd om av barne­ver­net og po­li­ti­et job­ber nå med å få kon­takt med på­rø­ren­de i Russ­land.

Både kvin­nen og man­nen kom­mer fra Russ­land.

– Po­li­ti­et vars­let i går kveld ru­tine­mes­sig den rus­sis­ke am­bas­sa­de og opp­lys­te om både sik­te­de og for­nær­me­de, opp­ly­ser le­der for volds­av­snit­tet ved Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon, po­liti­første­be­tjent Ken­neth Ra­fa­el­sen.

UHar du tips el­ler bil­der? Kon­takt oss på 03811 el­ler tips@fvn.no.

FOTO: TOR­BJØRN WITZØE

Her un­der­sø­ker en krim­tek­ni­ker ste­det hvor hen­del­sen skal ha skjedd. Til ven­st­re ses blod på veg­gen.

FOTO: TOR­BJØRN WITZØE

Po­li­ti­ets krimteknikere un­der­søk­te man­dag kveld den­ne bi­len i Kil­den par­ke­rings­hus, der en kvin­ne tid­li­ge­re på da­gen var blitt ut­satt for vold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.