Bank tje­ner mil­lio­ner – inn­byg­ger

Mens Nor­dea kan håve inn mil­lio­ner i rente­inn­tek­ter, må 120.000 hus­stan­der be­ta­le nær 3000 kro­ner eks­tra i re­no­va­sjons­ge­byr hver. Nå blir Re­tur­krafts av­ta­ler med ban­ken om­talt som et «Ter­ra-pro­dukt».

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no - 90523820

Po­li­ti­ker­ne i Kris­tian­sand ble tirs­dag in­for­mert om hvor­dan Re­tur­kraft har inn­gått av­ta­ler som Nor­dea har kjent godt på, men som har kos­tet sel­ska­pet fle­re hund­re mil­lio­ner.

– Jeg sy­nes det­te er helt skrekkelig, og det er skrekkelig si­den det er inn­byg­ger­ne som må be­ta­le, sa Trond Blatt­mann (Ap) i mø­tet i kom­mu­nal­ut­val­get.

Re­tur­krafts rente­av­ta­ler med Nor­dea kos­ter 335 mil­lio­ner kro­ner mer enn van­lig, fly­ten­de ren­te vil­le ha gjort. Reg­nin­gen hav­ner hos hus­hold­nin­ge­ne i en rek­ke sør­lands­kom­mu­ner.

I kom­mu­nal­ut­val­get tirs­dag in­for­mer­te Ag­der kom­mune­re­vi­sjon om Re­tur­kraft-saken. Blatt­mann me­ner kom­mu­nen som ei­ere har alt­for li­ten kon­troll med sel­ska­pet som er et eget ak­sje­sel­skap.

– Hva slags kon­troll­funk­sjon har vi for å unn­gå at det skjer igjen. Og hvor­dan skal vi hånd­te­re det­te i fram­ti­da? Jeg fø­ler meg satt på side­lin­ja og at jeg ikke har noe jeg skul­le ha sagt, sa Blatt­mann.

TER­RA-PRO­DUKT

Spørs­må­let er hva som skjed­de da Re­tur­kraft fra 2007 inn­gikk en rek­ke av­ta­ler om å bin­de ren­ta. Først nå vi­ser det seg at fle­re av dis­se var kon­stru­ert slik at mens ban­ken kun­ne trek­ke seg ut, kun­ne ikke Re­tur­kraft gjø­re det.

– Min vir­ke­lig­hets­opp­fat­ning er at Re­tur­kraft og sty­ret ser ut til å ha trodd at de har inn­gått en fast­rente­av­ta­le. Og så vi­ser det seg at det er mer el­ler mind­re en av­ta­le som kun er til gle­de for Nor­dea. Hvor­dan man har klart å sel­ge det og inn­gå av­ta­len er for meg gans­ke ufor­ståe­lig. For meg fram­står det­te som et Ter­ra-pro­dukt, sa ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H).

Kris­tian­sand kom­mu­ne er del­ei­er i Re­tur­kraft gjen­nom Av­fall Sør. Både Trond Blatt­mann og vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen (KRF) på­pek­te at kom­mu­nen har for lite kon­troll med hva som skjer, sam­ti­dig som de må fat­te upo­pu­læ­re ved­tak i by­sty­ret om høye re­no­va­sjons­ge­byr.

– Vi må være mye tet­te­re på dis­se sel­ska­pe­ne og be­gyn­ne å sty­re. Det­te bare for­ster­ker min tro på at As-ifi­se­rin­gen ikke er klok.

Den be­ten­te saken har di­rek­te kon­se­kven­ser for inn­byg­ger­ne. Pla­nen var nem­lig å re­du­se­re re­no­va­sjons­ge­by­ret etter hvert som Re­tur­kraft be­gyn­te å gå med over­skudd. Pla­nen in­ne­bar at ge­by­ret kun­ne gå ned med mel­lom 300-400 kro­ner de kom­men­de åre­ne.

En slik ned­gang kom­mer alt­så ikke før i 2024-25 og bak­grun­nen er av­ta­len med Nor­dea.

Via re­no­va­sjons­sel­ska­pe­ne, som er Re­tur­krafts kun­der, for­de­les den to­ta­le reg­nin­gen på 335 mil­lio­ner kro­ner på et sted rundt 120.000 hus­stan­der i Ag­der, et tall som er an­slått av Odd Ter­je Dø­vik i Re­tur­kraft. Med en smu­le av­run­ding blir det 2800 kro­ner per hus­stand.

Spres sum­men ut over ti år, blir det 280 kro­ner per år og hus­stand. Leg­ges 15 år til grunn, blir det 187 kro­ner per år.

UTEN SIK­RING

I kom­mu­nal­ut­val­get kom det fram at en del av av­ta­le­ne som Re­tur­kraft inn­gikk ikke er van­li­ge fast­rente­av­ta­ler. Dis­se er nem­lig kon­stru­ert slik at Nor­dea kan trek­ke seg ut fire gan­ger i året. Det be­tyr at hvis man har bun­det ren­ta på for ek­sem­pel fem pro­sent, og den fly­ten­de ren­ta sti­ger, kan ban­ken bare si opp av­ta­len.

Re­sul­ta­tet har alt­så blitt fle­re av­ta­ler som er es­ti­mert til å ha kos­tet Re­tur­kraft 355 mil­lio­ner. I til­legg er de ikke sik­ret mot en opp­gang i ren­ta, si­den ban­ken da kan trek­ke seg ut.

– Av­ta­le­ne sik­rer ban­ken mot rente­ned­gang, men ikke Re­tur­kraft mot rente­opp­gang, sa Tor Ole Hol­bek, le­der i Ag­der kom­mune­re­vi­sjon.

Det er den­ne mang­len­de sik­rin­gen som er bak­grun­nen for at Re­tur­kraft måt­te flyt­te 185 mil­lio­ner til selv­kost­fon­det ved inn­gan­gen til 2015. (Tal­let var 168,8 mill. ved ut­gan­gen av sam­me år, red. anm.) Den­ne reg­nin­gen tar så for­bru­ker­ne.

Hol­bek sier til Fædre­lands­ven­nen at det blir feil å kal­le pro­duk­tet en ren fast­rente­av­ta­le.

– Da had­de beg­ge par­ter bun­det seg. Ut­ford­rin­gen her er at man ikke har styring på de størs­te de­le­ne av ren­te­ne. Hva som har skjedd her, er det umu­lig for oss å svare på, men det er åpen­bart at Re­tur­kraft har trodd at de har bun­det ren­ta med sik­ring. Men så vi­ser det seg alt­så at ban­ken har en en­si­dig rett til å trek­ke seg ut, sier Hol­bek til Fædre­lands­ven­nen

Nor­dea har i fle­re da­ger nek­tet å kom­men­te­re rente­av­ta­len som de inn­gikk.

FOTO: SOND­RE STE­EN HOL­VIK

Re­tur­krafts rente­av­ta­ler med Nor­dea kos­ter 335 mil­lio­ner kro­ner mer enn van­lig, fly­ten­de ren­te vil­le ha gjort. Reg­nin­gen hav­ner hos hus­hold­nin­ge­ne i en rek­ke sør­lands­kom­mu­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.