16-årin­ger kan igjen få stem­me i Man­dal

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Kom­mu­nal­mi­nis­ter Jan Tore San­ner åp­ner for at Man­dal igjen kan bli for­søks­kom­mu­ne med stemme­rett for 16-årin­ge­ne.

– Det var et po­si­tivt møte, sier ko­or­di­na­tor for bar­ne- og ung­doms­ut­val­get (BU) i Man­dal kom­mu­ne, An­ne Grøn­sund.

Ny­lig had­de BU møte med San­ner på Stortinget der det ble drøf­tet om Man­dal for tred­je gang kan bli for­søks­kom­mu­ne med sen­ket stemme­rett.

– Han sa at han er prin­si­pi­elt imot all­menn stemme­rett for 16-årin­ge­ne, men at han li­ke­vel an­be­fal­te Man­dal å søke om å igjen bli en for­søks­kom­mu­ne, sier Grøn­sund.

Det blir i så fall for tred­je gang at kom­mu­nen får 16års stemme­rett ved et kom­mu­nal­valg. Er­fa­rin­ge­ne har vært gode. Rundt 60 pro­sent av 16og 17-årin­ge­ne har brukt sin valg­stem­me.

BU tok også opp mu­lig­he­ten for at ut­val­get skal få for­slags­rett i by­sty­ret, ikke bare tale­rett. I så fall må kom­mune­lo­ven end­res.

– San­ner an­be­fal­te Man­dal å søke om å bli en for­søks­kom­mu­ne med en ord­ning der BU kan kom­me med for­slag til sa­ker som skal tas opp, sier Grøn­sund.

FOTO: AN­NE GRØN­SUND

Kom­mu­nal­mi­nis­ter Jan Tore San­ner had­de møte med bar­ne- og ung­doms­ut­val­gets Sa­ra Mathea Hel­mer­sen (t.v.), Chris­ti­ne Uteng Andersen og End­re Hæ­ge­land ny­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.