– Vil gli side­lengs fram­over

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

●● Som Fædre­lands­ven­nen skrev man­dag, var det ingen trøst å hen­te fra olje­ser­vice­eks­pert Es­pen Nor­heim, som pre­sen­ter­te EYS fers­ke olje­ser­vice­ana­ly­se for kon­fe­ranse­del­ta­ker­ne i Kil­den.

– Om noen skal brekke ar­me­ne mine bak­over og pres­se meg til å svare: Det er stør­re sann­syn­lig­het for at bran­sjen vil gli side­lengs noen år enn at vi får en opp­tur, opp­sum­mer­te ro­ga­len­din­gen.

Han for­tal­te vi­de­re at de førs­te sig­na­le­ne om den på­gå­en­de ned- tu­ren duk­ket opp sent i 2013, da man så et over­skudd på til­buds­si­den.

– Vi for­søk­te å bru­ke tall fra fi­nans­kri­sen for å ana­ly­se­re si­tua­sjo­nen, men fant fort ut at vi måt­te til­ba­ke til midt­en av 80-tal­let for å fin­ne en til­sva­ren­de si­tua­sjon. Da gikk glo­bal olje­ser­vice­in­du­stri side­lengs i ti år, for­tal­te Nor­heim.

I februar 2017 i Kil­den var bud­ska­pet føl­gen­de:

– In­du­stri­en har gått gjen­nom to me­get tøf­fe år og re­du­sert sin ka­pa­si­tet med om lag 20 pro­sent hvert år. Iføl­ge våre an­slag vil om­set­nin­gen fal­le fra 447 mil­li­ar­der kro­ner i 2015 til 310 mil­li­ar­der kro­ner i in­ne­væ­ren­de år. Det kom­mer til å snu, men ikke bratt, me­ner Nor­heim, som av­slut­tet på op­ti­mis­tisk vis:

– Jeg har gitt min ori­gi­na­le hår­far­ge til den­ne in­du­stri­en, og er bombe­sik­ker på at vi kom­mer til­ba­ke!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.