Rea­ge­rer på Nav-krav om syk­mel­ding

Dag­lig le­der i Ag­der Be­drifts­helse­tje­nes­te rea­ge­rer på at det ikke er mu­lig å få be­hand­let søk­na­den om lønns­til­skudd for nes­ten blin­de Si­ren Jack­son uten at hun blir syk­meldt.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

– Saken drei­er seg om en kvin­ne som på et tids­punkt tro­lig vil mis­te sy­net helt, og da uan­sett må slut­te i job­ben. Det bur­de være mu­lig å få Nav til å be­hand­le søk­na­den om va­rig lønns­til­skudd uten at Si­ren Jack­son må bli syk­meldt først. Hun blir opp­ford­ret av Nav til å bli syk­meldt el­ler øke uføre­gra­den. Det har nå gått fire må­ne­der fra førs­te hen­ven­del­se til Nav for å få vur­dert hen­nes sak uten at den er blitt be­hand­let.

Det sier dag­lig le­der Bea­te M. Vik­hals i Ag­der Be­drifts­hel­se­t­je- nes­te. Hun har i fle­re år fulgt Si­ren Jack­son (47) som har den uhel­bre­de­li­ge øye­syk­dom­men retini­tis pig­mento­sa. Jack­son har bedt Vik­hals kom­men­te­re si­tua­sjo­nen hen­nes over­for Fædre­lands­ven­nen.

ØNS­KER å FORT­SET­TE å JOB­BE

Syk­dom­men til 47-årin­gen gjør at hun grad­vis mis­ter sy­net. Hun er 60 pro­sent uføre­tryg­det, og hå­per hun ved hjelp av lønns­til­skudds­ord­nin­gen fra Nav kan be­hol­de den 40 pro­sent del­tids­stil­lin­gen som regn­skaps­med­ar­bei­der ved Ho­tel Norge i Kris­tian­sand.

– Etter nær­me­re 20 år i Ag­der Be­drifts­helse­tje­nes­te har jeg ikke vært borti en sak som frem­står som så uri­me­lig som den­ne til Si­ren Jack­son. Med tan­ke på hen­nes spe­si­el­le si­tua­sjon og at vi på Sør­lan­det har stor ar­beids­le­dig­het og man­ge uføre­tryg­de­de, bør sam­fun­net etter min me­ning strek­ke seg langt for å leg­ge til ret­te for at hun kan fort­set­te i kan­skje den enes­te job­ben hun vil kun­ne fun­ge­re i.

– IKKE SAM­FUNNS­ØKO­NO­MISK

– At Nav som et al­ter­na­tiv til syk­mel­ding og som løsning i saken fore­slår at Si­ren Jack­son sø­ker om økt uføre­grad, er uak­sep­ta­belt ikke bare for hen­ne, men også i et sam­funns­øko­no­misk per­spek­tiv, sier Bea­te M. Vik­hals.

Hun me­ner den­ne saken er uri­me­lig og trist, og opp­ford­rer Nav til å be­hand­le den uten krav om at Si­ren Jack­son må syk­mel­des. Nav kre­ver at hun blir syk­meldt og først bru­ker opp sine syke­penge­ret­tig­he­ter før det kan vur­de­res va­rig lønns­til­skudd.

Le­der for Ag­der Be­drifts­helse­tje­nes­te un­der­stre­ker at hun har stor re­spekt for Nav og for­står at de må for­hol­de seg til reg­ler. I den­ne saken me­ner hun li­ke­vel det må være mu­lig å ut­øve skjønn.

LØNNS­TIL­SKUDDS­ORD­NIN­GEN

– Selv om det blant an­net står i re­gel­ver­ket at man først må ha gått syk­meldt he­le syke­penge­pe­rio­den før det kan vur­de­res va­rig lønns­til­skudd, sy­nes jeg det bør kun­ne gjø­res et unn­tak. Ag­der Be­drifts­helse­tje­nes­te und­rer seg over for­må­let med Va­rig lønns­til­skudd. Der­som Si­ren Jack­son må bli syk­meldt kun for­di Nav kre­ver det for å be­hand­le saken, er en av kon­se­kven­se­ne at hun da står uten rett til syke­pen­ger ved an­nen el­ler ufor­ut­sett syk­dom etter å ha brukt opp sine syke­penge­ret­tig­he­ter, sier Bea­te M. Vik­hals.

Va­rig lønns­til­skudd er en ord­ning som skal bi­dra til å øke mu­lig­he­te­ne for or­di­nært ar­beid for per­soner med va­rig og ve­sent­lig ned­satt ar­beids­evne. Ar­beids­gi­ver får et til­skudd til løn­nen som skal kom­pen­se­re for re­du­sert ar­beids­evne.

Nav kan gi til­skudd for inn­til 67 pro­sent av ut­gif­te­ne til lønn og so­sia­le ut­gif­ter til stil­lin­gen. I det førs­te året kan Nav gi til­skudd for inn­til 75 pro­sent av lønn og so­sia­le ut­gif­ter. Re­fu­sjo­nen kan ut­gjø­re inn­til mak­si­malt fem gan­ger Grunn­be­lø­pet i folke­tryg­den.

ARKIVFOTO: TORSTEIN ØEN

Dag­lig le­der Bea­te M. Vik­hals i Ag­der Be­drifts­helse­tje­nes­te er opp­gitt over at Nav opp­ford­ret Si­ren Jack­son til å syke­mel­de seg el­ler øke uføre­gra­den.

Faksimile Fædre­lands­ven­nen man­dag 6. februar

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.