Kre­ver tre mil­lio­ner av ad­vo­kat

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - CHRISTINA ØSTTVEIT

Fire år etter at Toralv Abrahamsen solg­te Hø­våg Gjeste­hus til Hå­vard Ny­vold, har han kun fått de­ler av salgs­sum­men. Nå mø­ter han ad­vo­ka­ten som han me­ner skul­le sør­ge for rett opp­gjør i ret­ten.

I Kris­tian­sand ting­rett i går møt­te Abrahamsen sam­men med sin ad­vo­kat Øystein Vik­støl. Vik­støl er en­ga­sjert til å kre­ve inn det Abrahamsen me­ner han har til gode etter sal­get av Hø­våg gjeste­hus.

Den tid­li­ge­re ad­vo­ka­ten Jørn Kris­ten­sen, som Abrahamsen nå kre­ver tre mil­lio­ner av, møt­te sam­men med sin ad­vo­kat Ceci­lie Jakobsen.

– Tviste­te­ma­et er hvor­vidt Kris­ten­sen har an­svar for ta­pet til Abrahamsen etter sal­get av Hø­våg Gjeste­hus 18. ja­nu­ar 2013, sa Øystein Wik­støl i sitt inn­led­nings­fore­drag.

SOLGT I 2013

Toralv Abrahamsen drev det vel­kjen­te ser­ve­ring­sog over­nat­tings­ste­det i 30 år. Om­leg­gin­gen av E 18 før­te imid­ler­tid til svik­ten­de kundegrunnlag, og drifts­sel­ska­pet gikk kon­kurs. Der­med satt Abrahamsen igjen med ei­en­dom­men.

– I rom­ju­len 2012 ble ei­en­dom­men lagt ut for salg. Abrahamsen ble opp­ringt av Ny­vold som vis­te in­ter­es­se for gjeste­hu­set, for­kla­rer Wik­støl.

I ja­nu­ar 2013 møt­tes de to for å un­der­skri­ve av­ta­len, med en salgs­sum på 6,9 mil­lio­ner kro­ner.

Jørn Kris­ten­sen skal ha blitt kon­tak­tet av Ny­vold, som lag­de ut­kast til av­ta­ler, og skal iføl­ge Wik­støls for­kla­rin­ger ha hatt an­sva­ret for ting­lys­ning av do­ku­men­ter og gjen­nom­fø­rin­gen av det øko­no­mis­ke opp­gjø­ret.

FOR­LIKS­RÅD

Så langt skal Abrahamsen kun ha fått 600.000 etter sal­get av gjeste­hu­set. Abrahamsen me­ner at Ny­vold fort­satt skyl­der ham tre mil­lio­ner.

– Vi sli­ter med å for­stå grunn­la­get i kra­vet, sa ad­vo­kat Ceci­lie Jakobsen.

Hvor­vidt Kris­ten­sen er an­svar­lig for Abra­ham­sens øko­no­mis­ke tap, skal av­gjø­res i ret­ten de nes­te da­ge­ne. Jakobsen la ned på­stand om fri­fin­nel­se av Kris­ten­sen og at Abrahamsen be­ta­ler saks­om­kost­nin­ger. Øystein Vik­støl har på sin side lagt ned på­stand om at Kris­ten­sen døm­mes til å be­ta­le et be­løp fast­satt av ret­tens skjønn, opp­ad be­gren­set til rundt 2,7 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.