Kjær­lig­het og kjær­lig­het, fru Blom

Faedrelandsvennen - - MENING - SVEIN FINK, Kris­tian­sand

Det er fint at det som fore­går i kir­ka ska­per en­ga­sje­ment også uten­for kirke­veg­ge­ne.

Det er sunt at men­nes­ker med for­skjel­lig bak­grunn og stå­sted set­ter ord på sine opp­le­vel­ser av det som skjer i kir­ka.

Jeg opp­le­ver at inn­leg­get av Jan­ne For­moe un­der «Sig­nert» på lør­dag hand­let om nett­opp det. Men jeg vil gjer­ne gi en re­spons på inn­leg­get. En­ga­sje­men­tet hen­nes hand­let om at det i kir­ken nå er an­led­ning for like­kjøn­ne­de til å gif­te seg der.

Det skjed­de jo for­ri­ge man­dag så på den bak­grunn er jo For­moes til dels vold­som­me en­ga­sje­ment et forsøk på å slå inn al­le­re­de åpne dø­rer og det er jo som kjent mis­bruk av kref­ter. Og de ar­gu­men­te­ne som gans­ke frei­dig blir brukt og pre­sen­tert som be­vis fra se­riøs forsk­ning og bi­bel­for­stå­el­se vek­ker ikke sær­lig til­lit. Men de eg­ner seg jo bra til å byg­ge opp om po­pu­læ­re syns­punk­ter som kan være med å lat­ter­lig­gjø­re and­re. Og det er ikke greit!

Som for­bil­de for men­nes­ke­li­ge sam­livs­for­mer bru­ker Jan­ne For­moe dyre­ri­ket ge­ne­relt og ping­vi­ne­ne spe­si­elt. (Hvor­for ikke ka­ni­ne­ne?) Så nå har vi men­nes­ker ut­vik­let oss og blitt klo­ke­re hev­des det. Er ikke så sik­ker på det! I Bi­be­len står det noe om at det ikke er klok­skap, men noe gans­ke an­net,- å byt­te Guds nor­mer for liv og sam­liv med bil­der fra dyre­ri­ket. (Rom 1,23) Det at ho­mo­fi­le ikke har fått gif­te seg i kir­ken inn­til for­ri­ge man­dag ka­rak­te­ri­se­res som «ab­surd». Det sier jo også noe om hva hun me­ner om de størs­te kirke­sam­fun­ne­ne i ver­den og de and­re kirke­sam­fun­ne­ne i vårt eget land. Her er ikke ek­te­ska­pet en sam­livs­form for like­kjøn­ne­de. Hvis den­ne form for ka­rak­te­ris­tik­ker er ek­sem­pel på den neste­kjær­lig­het og to­le­ran­se som hun me­ner Je­sus og Bi­be­len står for, får jeg ikke det til å stem­me.

Og når «pres­ter sier opp i pro­test» mot at kir­ken nå har for­and­ret den læ­ren om ek­te­ska­pet som den all­tid har stått for og som de har for­plik­tet seg på – da gjør det Jan­ne For­moe «ab­surd trøtt». Er det­te også ek­sem­pel på to­le­ran­se og kjær­lig­het?

Men det er ikke bare pres­ter som sier opp og slut­ter. Det kom­mer jo mel­ding om at and­re an­sat­te også mel­der seg ut av kir­ka og gans­ke man­ge «van­li­ge» kirke­folk har gjort det sam­me. Ska­per det også en ab­surd trøtt­het? Er det ingen for­stå­el­se for de­res valg og syns­punk­ter?

Visst er det rett at Je­sus ta­ler mye om at vi skal være glad i hver­and­re og vise to­le­ran­se og re­spekt for hver­and­re. Men går det ikke an å for­stå at det er like vik­tig å lytte til Je­sus når han sier at ek­te­ska­pet hand­ler om at «Ska­pe­ren fra be­gyn­nel­sen av skapte dem som mann og kvin­ne og sa: der­for skal man­nen for­la­te far og mor og hol­de fast ved sin kvin­ne, og de to skal være en kropp..» (Matt 19,4). Hva kan det kom­me av at Jan­ne For­moe over­hode ikke nev- ner det ste­det i Bi­be­len? Det er jo både en del av Guds gode ska­per­ord­ning for oss men­nes­ker – både sto­re og små - og blir be­kref­tet av Je­sus i Det Nye tes­ta­men­te.

Trist er det også at det­te sen­tra­le bi­bel­ste­det ikke len­ger kan le­ses i det nye ri­tua­le for ek­te­skaps­inn­gå­el­se.

Går det ikke an å ha for­stå­el­se for at en­kel­te for­la­ter kir­ka for­di de me­ner at den nå har be­ve­get seg så langt fra Bi­be­lens ord om hva et ek­te­skap er at de ikke kan være med len­ger. Og at de gjør det uten at det har noe med in­to­le­ran­se og ukjær­lig­het å gjø­re.

Vår lu­thers­ke kir­ke fei­rer 500 år i år. Lut­her brøt med den ka­tols­ke kir­ke for­di den had­de be­ve­get seg for langt bort fra det han men­te var Bi­be­lens lære. Nå er det alt­så noen som me­ner vi er kom­met i sam­me si­tua­sjon selv om det den­ne gan­gen hand­ler om and­re ting, f.eks det krist­ne sy­net på ek­te­ska­pet. Og så er det kan­skje hel­ler ikke til­fel­dig at Mat­teus har plas­sert for­tel­lin­gen om Je­sus og bar­na umid­del­bart etter det han sier om for­hol­det mel­lom mann og kvin­ne (Matt 19). Det er vel ikke så rart at en del av oss trek­ker inn be­tyd­nin­gen av bar­nas for­hold til både en far og mor når det gjel­der det nye sy­net på ek­te­ska­pet som nå skal være en del av kir­kens lære. Vær så snill å ikke kal­le dis­se tan­ke­ne og over­vei­el­se­ne for trøt­ten­de og ab­sur­de. For meg hand­ler det om an­svar­lig­het og for­plik­tel­se. Tror for­res­ten også det har noe med kjær­lig­het å gjø­re.

❞ Går det ikke an å ha for­stå­el­se for at en­kel­te for­la­ter kir­ka for­di de me­ner at den nå har be­ve­get seg så langt fra Bi­be­lens ord...

ILLUSTRASJON: NTB SCANPIX

Det at ho­mo­fi­le ikke har fått gif­te seg i kir­ken inn­til for­ri­ge man­dag ka­rak­te­ri­se­res som «ab­surd». Det sier jo også noe om hva Jan­ne For­moe me­ner om de størs­te kirke­sam­fun­ne­ne i ver­den og de and­re kirke­sam­fun­ne­ne i vårt eget land, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.