Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Fra hvil­ket fransk om­rå­de kom­mer Sain­tÉ­mi­lion-vi­ne­ne?

2. Hvil­ket re­gje­ren­de dy­nas­ti er det elds­te i ver­den?

3. Hvil­ken fly­plass er du på vei hvis ko­den på kof­fer­ten din er AMS?

4. I hvil­ken ame­ri­kansk Tv-se­rie fra 1990-tal­let had­de Jim­my Smits og Den­nis Franz sto­re rol­ler?

5. Hvil­ken pla­net er umu­lig å se fra jor­da med det blot­te øyet, Nep­tun el­ler Sa­turn?

6. Hvem var stats­mi­nis­ter i Russ­land da Bo­ris Jelt­sin gikk av som pre­si­dent i 1999?

7. Hva er Ju­lia Child kjent for?

8. Hva het den po­pu­læ­re dron­nin­gen i Ne­der­land som ab­di­ser­te i 2013 til for­del for sin sønn?

9. Hva he­ter mote­ska­pe­ren Ar­ma­ni til for­navn?

10. Hvil­ke to hav for­bin­des av Suez­ka­na­len?

Røde­ha­vet og Mid­del­ha­vet 10. Ar­ma­ni Giorgio 9. Bea­trix 8. programmer) tv- la­get og koke­bø­ker skre­vet har hun ( Mat­la­ging 7. pre­si­dent) som over tok også som( Pu­tin Vla­di­mir 6. Ura­nus 5. Blue NYPD 4. Ams­ter­dam ved luft­havn Schi­pol Til 3. ja­pans­ke Det 2. Aqui­tai­ne) re­gio­nen i Giron­de, de­par­te­men­tet i( Bor­deaux 1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.