– Blir enk­le­re hvis KIF ryk­ker opp

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Svenn Erik Medhus, som er den sis­te sør­len­din­gen som har spilt lands­kam­per, tror gutte­og herre­hånd­bal­len lo­kalt had­de hatt enk­le­re kår med KIF i elite­se­ri­en.

– Vi tren­ger KIF som et lo­ko­mo­tiv, og nå hå­per jeg at Vm-suk­ses­sen kan hjel­pe KIF opp og fram. Det lands­la­get gjor­de i VM, har fått pub­li­kum til å åpne øyne­ne for herre­hånd­ball. Jeg hå­per at det­te bi­drar til at de unge som er i tvil om de skal vel­ge hånd­ball el­ler fot­ball, vel­ger hånd­ball i noen år til, sier Medhus.

Song­dø­len Steinar Ege har bodd uten­bys og uten­lands i 23 år, og un­der­stre­ker at han er lite opp­da­tert på hånd­bal­len på Sør­lan­det. Men for å for­kla­re man­ko på elite­se­rie­lag og lands­lags­spil­le­re, pe­ker han på ett po­eng.

– Jeg sy­nes sør­len­din­ger er litt be­da­ge­li­ge. Jeg sy­nes ikke de har den vil­jen i bunn som skal til for å bli best. Skal du bli best, må du tre­ne bedre og mer enn de and­re, og er det ikke plass i hal­len, ja så må du snø­re på deg jogge­sko­ene el­ler ta en tur i tre­nings­stu­dio­et, sier den tid­li­ge­re stjerne­mål­vak­ten med 262 lands­kam­per.

FOTO: SOND­RE STE­EN HOL­VIK

– Jeg hå­per vir­ke­lig vi få kan fart på herre­hånd­bal­len. Det er mu­lig­he­ter hvis vi job­ber knall­hardt med re­krut­te­rin­gen og får inn gode le­de­re med sun­ne hold­nin­ger, sier Pre­ben Vil­da­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.