Fakta

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅ­VARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no

Nor­way Sum­mer Ga­mes

● Hva: Et år­lig in­ter­na­sjo­nalt idretts­ar­ran­ge­ment etter olym­pisk mo­dell

● Når: En uke i pe­rio­den 4.-13. au­gust

● Ini­tia­tiv­ta­ker: Stif­tel­sen Spor­ti­kus/kris­tian­sand Idretts­råd

● Hvor: I Kris­tian­sand

● Kla­re idret­ter: Bas­ket­ball (+ rulle­stol), svøm­ming, ame­ri­kansk fot­ball, sand­vol­ley, fek­ting, turn, tennis, golf, 3 mot 3 stre­et­bas­ket, beach­hånd­ball, bok­sing, dans, funk­sjons­hem­me­de, is­hockey, syk­kel, fri­idrett, sitte­vol­ley, in­ne­ban­dy (+ el-in­ne­ban­dy), fot­ball og rid­ning. rundt ar­ran­ge­men­tet.

– Det vi sø­ker nå, er sam­ar­beids­part­ne­re som kan gjø­re det­te gøy. Hvor­dan blir Kris­tian­sand best mu­lig, og hvor­dan skal vi skul­le oss ut i kon­kur­ran­se med sto­re idretts­ar­ran­ge­men­ter i res­ten av ver­den? Det er det vi øns­ker. Vi øns­ker ikke å være sto­re i Kris­tian­sand. Vi vil være uni­ke, og an­er­kjen­nes for det vi er, sier Juhl-thom­sen.

Al­le idretts­klub­be­ne i Kris­tian­sand er in­vi­tert til å være med på sat­sin­gen.

– Vi har 33 klub­ber in­volvert nå, og det er nes­ten en tre­del av al­le klub­be­ne i Kris­tian­sand. Det må sies å være et bra ut­gangs­punkt for et sam­ar­beid, sier JuhlThom­sen, som sier at må­let er å få 5000 del­ta­ke­re al­le­re­de i år, og 10.000 del­ta­ke­re på sikt.

– Det er det bud­sjet­tet og lo­gis­tik­ken er ba­sert på. Alt over det er en opp­side, sier Juhl-thom­sen.

FOTO: SOND­RE STE­EN HOL­VIK

Spor­ti­kus/kris­tian­sand Idretts­råd ar­ran­ger­te presse­kon­fe­ran­se for Nor­way Sum­mer Ga­mes tirs­dag. Fra ven­st­re: ord­fø­rer Ha­rald Fur­re, Inger Hutch­in­son (USUS), Ke­vin Juhl-thom­sen (pro­sjekt­le­der) og Geir Thor­stensen (dag­lig le­der i idretts­rå­det).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.