For­sva­rer rus­bo­li­ger

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no -

Po­li­ti­et og det rus­fag­li­ge mil­jø­et i Ven­ne­sla ap­plau­de­rer rus­bo­li­ger med døgn­be­man­ning og me­ner na­bo­ene på Lomtjønn ikke har grunn til frykt.

– Det er bedre for al­le, at de som tren­ger tett fag­lig opp­føl­ging får et hel­døgns be­man­net bo­til­bud og stør­re mu­lig­het for so­si­alt fel­les­skap, enn om de skal bo spredt rundt i byg­da – uten tilsyn.

Det sier kom­mu­nal­sjef Ragn­hild Ben­dik­sen, som be­kla­ger at det til nå ikke har vært så mye fag­lig­het i den opp­he­te­de de­bat­ten om rus­bo­li­ger i Ven­ne­sla.

– Vi be­kla­ger man­gel på god in­for­ma­sjon. Det er utvil­somt at Ven­ne­sla vil få et mye bedre til­bud til en av våre mest ut­sat­te grup­per med ut­byg­gin­gen av to sam­lo­ka­li­ser­te bo­fel­les­skap med til sam­men 16 be­bo­ere, sier Ben­dik­sen, som er kom­mu­nal­sjef for helse og om­sorg.

LENS­MAN­NEN AV­VI­SER FARE

Det har vakt en vold­som­me re­ak­sjo­ner at Ven­ne­sla bo­lig­stif­tel­se på opp­drag for kom­mune­sty­ret vil byg­ge 16 rus­bo­li­ger (op­sjon på åt­te til) på Lomtjønn.

Det snak­kes om far­lig skole­vei, fare for en barne­hage i nær­he­ten, at trygg­he­ten for barn blir borte. Be­boer­ne i om­rå­det er svært høy­røs­tet i sin mot­stand mot pro­sjek­tet.

Ben­dik­sen av­vi­ser dis­se fare­mo­men­te­ne, og sier:

– Et døgn­be­man­net bo­fel­les­skap re­du­se­rer den en­kel­te be­bo­ers pro­ble­mer be­ty­de­lig. Ved tid­lig inn­sats kan vi hjel­pe dem før det en­der med ut­age­ring og psy­ko­ser. Når vi har én inn­gang med vakt­hold blir de også mye tryg­ge­re, for­di uøns­ke­de be­søk kan hind­res.

Hun får støt­te av lens­man­nen i Ive­land og Ven­ne­sla, John Tomas Hom­me:

– Å sam­le dem i et døgn­be­man­net bo­fel­les­skap er ikke far­lig for nabo­la­get, sier han.

Lens­mann Hom­me har også vært or­dens­sjef i Kris­tian­sand. Når po­li­ti­et of­te­re ryk­ker ut til rus­bo­li­ger enn and­re bo­li­ger, har det som of­test å gjø­re med in­ter­ne opp­gjør. Hom­me sier føl­gen­de om kon­se­kven­se­ne for na­bo­ene:

●● Det er få el­ler ingen sa­ker om trus­sel­bruk, el­ler skrem­men­de og sji­ka­ne­ren­de ad­ferd mot barn og voks­ne.

●● Det er få el­ler ingen sa­ker om ty­ve­ri el­ler hær­verk el­ler bråk i nabo­lag.

Ben­dik­sen tref­fer oss uten­for da­gens rus­bo­li­ger på Huns­øya sam­men med en­hets­le­der for rus og psy­kia­tri Lars-otto Nome. Beg­ge av­vi­ser på­stan­den om at bo­lig­pro­sjek­tet er dår­lig fag­lig fun­dert.

– Vi har hatt på­rø­ren­de og bru­ker­or­ga­ni­sa­sjo­ner med he­le vei­en, og vi har høs­tet er­fa­rin­ger fra lik­nen­de bo­fel­les­skap i en rek­ke kom­mu­ner, ikke minst Kris­tian­sand, sier Nome.

BES­TE TIL­BU­DET

Ben­dik­sen sier på­stan­den om at Ven­ne­sla kom­mu­ne øns­ker å stu en rek­ke rus­mis­bru­ke­re sam­men for å spa­re pen­ger, i ste­det for å hjel­pe, fal­ler på egen uri­me­lig­het.

– Det ide­el­le had­de kan­skje vært to bo­fel­les­skap to ste­der, men res­sur­ser og kva­li­tet må all­tid av­vei­es. Nå skal vi byg­ge det bes­te til­bu­det vi kan få in­nen rea­lis­tis­ke øko­no­mis­ke ram­mer. Hus­ban­ken og Fyl­kes­man­nen vil­le ikke god­kjent det hvis det had­de vært fag­lig dår­lig.

I dag lei­er Ven­ne­sla kom­mu­ne rus­bo­li­ger i svært slit­ne funk­sjo­nær­bo­li­ger på Huns­øya. Der bor ni per­soner. Ste­det har døgn­be­man­ning. Det kre­ver 7,2 års­verk og cir­ka seks mil­lio­ner kro­ner i året.

– I de nye rus­bo­li­ge­ne vil vi få en helt an­nen mu­lig­het til ak­ti­vi­se­ring, fel­les­skap, mo­ti­ve­ring og god om­sorg. Det nye am­bu­le­ren­de team­et i kom­mu­nen vil også bi­stå, sier Ben­dik­sen.

Hun av­vi­ser også på­stan­den om at Ven­ne­sla kom­mu­ne hel­ler opp­be­va­rer rus­mis­bru­ke­re enn hjel­per dem.

– De som skal bo i rus­bo­li­ge­ne er så­kalt be­hand­lings­re­sis­ten­te. De har nok med å bo - uav­hen­gig av al­der. Ven­ne­sla kom­mu­ne kjø­per plass til al­le som pri­mær­le­ge­ne hen­vi­ser til av­ven­ning, sier Ben­dik­sen.

TREN­GER å LØF­TES

– Først var det psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de, så psy­kia­tris­ke pa­si­en­ter. Nå er det rus­mis- bru­ker­ne.

Det sier Lars Dah­len, tid­li­ge­re helse- og so­sial­di­rek­tør i Kris­tian­sand. Han me­ner kran­ge­len om rus­bo­li­ger i Ven­ne­sla føl­ger et klas­sisk og gans­ke uver­dig møns­ter:

– Hver grup­pe som skal gis et godt til­bud og bo ute i sam­fun­net, får sam­me mot­stand – en stund. Etter noen år for­svin­ner mot­stan­den for­di pro­ble­met noen trod­de så sterkt på, ikke ek­sis­ter­te li­ke­vel. Fryk­ten er som re­gel ube­grun­net.

Dah­len sier det er vik­tig med po­li­tisk mot og le­der­skap når for­dom­mer og ube­grun­net frykt skal til­bake­vi­ses.

Dah­len sier de tyngs­te og mest slit­ne rus­mis­bru­ker­ne er en grup­pe som tren­ger økt ver­dig­het.

– Da må vi spør­re hva vi kan hjel­pe dem med, ikke hvor­dan vi kan få dem vekk fra vårt om­rå­de. Det­te er egent­lig en test på neste­kjær­lig­het. Rek­ker den helt inn i mitt nabo­lag, el­ler gjør den det ikke, sier han.

FOTO: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

Kom­mu­nal­sjef Ragn­hild Ben­dik­sen og en­hets­le­der for rus og psy­kia­tri, Lars-otto Nome slår til­ba­ke mot på­stan­de­ne om ufag­lig­het i rus­bo­lig-saken. Her er de foran bo­li­ge­ne på Huns­øya.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.