Po­li­ti­et til slåss­kamp på sko­le

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRIS­TEN­SEN TORMOD FLEM VEGGE

Po­li­ti­et ryk­ket ut etter mel­ding om slås­sing mel­lom to ele­ver ved Kongs­gård skole­sen­ter ons­dag.

– Po­li­ti­et har ryk­ket ut til Kongs­gård allé etter mel­ding om slås­sing, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der Sverre Birke­land til Fædre­lands­ven­nen klok­ka 12.30.

Inn­sats­le­der Hans Waage i Ag­der po­liti­dis­trikt sier til Fædre­lands­ven­nens re­por­ter på ste­det at to ele­ver har sloss in­ne på sko­lens om­rå­de, som blant an­net inne­hol­der den kom­mu­na­le Mot­taks­sko­len for flykt­nin­ger.

– De an­sat­te fikk ikke kon­troll over si­tua­sjo­nen og ring­te po­li­ti­et. Ingen ble ska­det i slåss­kam­pen, sier Waage.

As­sis­te­ren­de rek­tor Kurt Sol­li ved Kris­tian­sand skole­sen­ter, sier at epi­so­den i hvert fall vil ende med tre da­gers ut­vis­ning fra sko­len for en el­ler beg­ge par­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.