Se­son­gens førs­te ski­løy­per

For førs­te gang den­ne se­son­gen var løype­ma­ski­nen ute i Kris­tian­sands lys­løy­per ons­dag. Men det er ennå litt for lite snø til å set­te et du­ge­lig ski­spor.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VE­GARD DAMSGAARD ve­gard.damsgaard@fvn.no

– Jeg be­gyn­ner her på Strai og fort­set­ter med Helle­myr, Je­gers­berg og Dønne­stad før jeg av­slut­ter for kvel­den, opp­ly­ser løype­kjø­rer Bjørn Ha­rald Sandvik fra park­ve­se­net i Kris­tian­sand kom­mu­ne til Fædre­lands­ven­nen.

Ons­dag etter­mid­dag fikk løype­ma­ski­nen i Kris­tian­sand for førs­te gang den­ne se­son­gen snø un­der bel­te­ne.

Kvel­den i for­vei­en, tirs­dag, var Sandvik ute med snø­sku­ter for å pre­pa­re­re løy­pe­ne og lage en såle.

24 CM På FLAT MARK

I lø­pet av ons­da­gen la det seg 2030 cm snø i by­næ­re sko­ger og hei­er. Men snø­en er av det flor­let­te sla­get som lett pak­kes sam­men.

Løype­kjø­re­ren mål­te 24 cm snø­dyb­de på Strai. Han for­søk­te først å set­te et spor, men måt­te gi opp og kjø­re en ny run­de med jevn skøyte­tra­sé.

– Det er så­pass lite å gå på. Spor­leg­ge­ren kom­mer for langt ned og da er det ri­si­ko for å dra grus opp i snø­en. Det vil vi ikke ha, da er det bedre med en slett tra­sé, for­kla­rer Bjørn Ha­rald Sandvik.

Men om det kom­mer 10–15 cm snø fram mot hel­ga, som vars­let, skal det bli flot­te for­hold.

Smø­rer man seg med litt tål­mo­dig­het, kan man snart smø­re ski­ene med blå fes­te­voks.

– KUN­NE VÆRT KRAMMERE

I Ven­ne­sla gikk løype­ma­ski­nen over Moseid­var­den ons­dag, ei løy­pe på om lag en mil, men også her bare for å tråk­ke såle. Det ble ikke satt spor.

Al­le­re­de tirs­dag kveld ble det satt spor over Nas­bø­var­den, to­talt 12 kilo­me­ter på mot­satt side av Dri­vene­s­vei­en. Men det trengs 20 cm mer snø for op­ti­ma­le for­hold; 30 cm er litt i un­der­kant.

– Jeg vil­le ikke tatt de bes­te og ny­es­te ski­ene ennå, det kre­ves litt mer snø for å dek­ke igjen hull og ujevn­he­ter. Dess­uten er det ikke den bes­te snø­en som har kom­met hittil, den kun­ne vært litt krammere, på­pe­ker løype­kjø­rer Øyvind Vore­land fra en­het for park og idrett i Ven­ne­sla kom­mu­ne.

Han an­be­fa­ler Sandrip, der det er fine for­hold både i 1- og 3,5-kilo­me­te­ren. Her er un­der­la­get så jevnt at snø­dyb­den er til­strek­ke­lig til å dek­ke all bar­mark og set­te gode spor.

– DET ER SKREKKELIG SEINT

– Har dere star­tet se­son­gen så seint som det­te noen gang?

– At vi har kjørt så lite og så seint har nok ald­ri skjedd, i hvert fall ikke i de åt­te åre­ne jeg har job­bet her. Klart det er kje­de­lig når vi har så fine løy­per og ikke får brukt dem til det de skal, sva­rer Øyvind Vore­land.

Og får støt­te av kol­le­ga­en i Kris­tian­sand:

– Det er skrekkelig seint. Kan­skje ikke så spe­si­elt nede i byen, men at det er så dår­lig inn­over i lan­det er sjel­dent. Det har jo ikke vært noe sted man har kun­net rei­se til snø­en, kon­sta­te­rer Bjørn Ha­rald Sandvik.

Han reg­ner med å kjø­re de øv- ri­ge lys­løy­pe­ne tors­dag el­ler fre­dag; Sukke­vann, Voie, Kongs­gård og Bane­heia.

Iføl­ge føre­mel­din­gen til Midt­Ag­der fri­lufts­råd er det la­get såle på År­støl i Søg­ne, men også her an­be­fa­les gam­le ski.

Både på Hø­g­ås i Evje og Hornnes og Øy­na-/top­lands­heia i Bir- ke­nes mel­des det om greie for­hold.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ons­dag etter­mid­dag star­tet Bjørn Ha­rald Sandvik fra park­ve­se­net på se­son­gens førs­te løype­kjø­ring, i lys­løy­pa på Strai.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

2,7-kilo­me­te­ren på Strai er blant Kris­tian­sands mest po­pu­læ­re lys­løy­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.