Svensk Eu-skep­sis øker

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

To av fem svens­ker øns­ker ny folke­av­stem­ning om EU, vi­ser en ny me­nings­må­ling. Støt­ten til en ny av­stem­ning har økt.

Un­der­sø­kel­sen ble of­fent­lig­gjort i Afton­bla­det ons­dag. Det er 23 år si­den svens­ke­ne ga sitt ja til Eu-med­lem­skap i en folke­av­stem­ning. I juni i fjor vil­le 33 pro­sent ha en ny av­stem­ning, nå er støt­ten økt til 41 pro­sent. Den økte støt­ten for­kla­res med at EU er un­der press fra fle­re hold og har slitt tungt, blant an­net som føl­ge av flykt­ning­kri­sen. I fle­re land er Eu-skep­tis­ke høyre­par­ti­er på fram­marsj. Svensk med­lem­skap i EU er ikke på den po­li­tis­ke dags­or­de­nen i Sve­ri­ge, så det lig­ger ikke an til noen ny av­stem­ning med det førs­te, til tross for at fle­re øns­ker det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.