Kamp om sus­hi­kun­de­ne

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - MAG­NUS N. SKOGEDAL

Rett over gata fra HT Sushi vil Food Asylum åpne et eget take­away­ut­salg.

I slut­ten av ja­nu­ar ble det le­vert en søk­nad fra fol­ke­ne bak Food Asylum til kom­mu­nen om ny­sat­sin­gen. Take­away-ut­sal­get vil få adres­se Dron­nin­gens gate 24a, sam­me lo­ka­le som tid­li­ge­re hu­set res­tau­ran­ten The Great In­dia, som gikk kon­kurs på tam­pen av fjor­året.

Det er brød­re­ne Nar­ve og Did­rik Emil Ellef­sen som står bak res­tau­ran­ten Food Asylum, som åp­net i no­vem­ber i 2011. Ingen av dem har oven­for KRSBY øns­ket å kom­men­te­re den­ne saken. Si­den de åp­net res­tau­ran­ten, har den blitt kjent for å ha svært god sushi, og KRSby-le­ser­ne kå­ret den også til by­ens bes­te sted for sushi i 2015.

I søk­na­den om ser­ve­rings­be­vil­ling som har blitt sendt til kom­mu­nen står det at plan­lagt åp­nings­dato er rundt 1. mars i år.

Sel­ska­pet Food Asylum Ta AS ble stif­tet 5. de­sem­ber 2016. Nar­ve Ellef­sen er re­gist­rert som dag­lig le­der i det nye fir­ma­et, med Palme­sus-sjef Leif Fos­se­lie og nevn­te Did­rik Emil Ellef­sen som styre­med­lem­mer.

Lo­ka­let er cir­ka 70 kvad­rat­me­ter, vil ikke ha sitte­plas­ser, men kun være et take­away-sted. An­tatt åp­nings­tid er fra 11.00 til 22.00, én time leng­re enn HT Sushi.

Det har ikke lyk­tes KRSBY å kom­me i kon­takt med sje­fen for HT Sushi, Hoa The Kho­ang.

Food Asylum had­de i 2015 en om­set­ning på 11,3 mil­lio­ner kro­ner og et re­sul­tat før skatt på 316.000 kro­ner. For HT Sushi var tal­le­ne 13,6 mil­lio­ner og 3,7 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.