Stat­oil i ut­lan­det: - 144 mrd. Stat­oil i Norge: + 344 mrd.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: ER­LEND SKARSAUNE er­lend.skarsaune@af­ten­bla­det.no

På fire år har Stat­oil tapt 144 mil­li­ar­der kro­ner i ut­lan­det. I Norge har sel­ska­pet et over­skudd på 344 mil­li­ar­der.

I februar i 2014 lan­ser­te Stat­oil sitt sto­re spare­pro­gram for in­ves­to­rer, ana­ly­ti­ke­re og media i Lon­don. Sam­men­lig­net med 2013 skul­le de år­li­ge ut­gif­te­ne kut­tes med 1,3 mil­li­ar­der dol­lar (da 8 mil­li­ar­der kro­ner, nå nær­me­re 11) fra 2016.

Nå, tre år se­ne­re, er kutt­må­let økt til 4,2 mil­li­ar­der dol­lar (i un­der­kant av 35 mil­li­ar­der kro­ner), sam­men­lig­net med 2013 – i år­lig ef­fekt.

Hvis re­sul­ta­te­ne fra Stat­oils virk­som­het i Norge og i ut­lan­det for sam­me pe­rio­de (2013 til 2016) sum­me­res, vi­ser det at den in­ter­na­sjo­na­le virk­som­he­ten har gitt et un­der­skudd på 144 mil­li­ar­der kro­ner fra 2013.

Stat­oils virk­som­het på norsk sok­kel har i sam­me pe­rio­de bi­dratt med et over­skudd på 344 mil­li­ar­der kro­ner. Men også her er det sto­re va­ria­sjo­ner - fra 137 mil­li­ar­der kro­ner i pluss i 2013 til 36,6 mil­li­ar­der i 2016.

Kon­sern­til­lits­valgt Bjørn As­le Tei­ge har len­ge vært kri­tisk til Stat­oils sat­sing i ut­lan­det. Han sa i for­kant av fram­leg­gel­sen i Lon­don at han nå hå­per Stat­oil vil prio­ri­te­re å sat­se på norsk sok­kel. Tei­ge vil ikke til­ba­ke til pe­rio­den på 2000-tal­let, da Stat­oil in­ves­ter­te tungt i olje­sand og ski­fer­olje i Nord-ame­ri­ka.

– Jeg er redd at hvis vi ikke får til noe i Norge, så kom­mer fo­kus igjen til ret­tes mot ut­lan­det. Vi vil at Stat­oil skal bru­ke mer pen­ger på le­ting på norsk sok­kel. Vi har tro på norsk sok­kel. Sist fant vi Jo­han Sverd­rup og Jo­han Cast­berg, sa Tei­ge.

Også kon­sern­sjef El­dar Sætre sa i for­bin­del­se med fram­leg­ging av re­sul­ta­te­ne at den nors­ke virk­som­he­ten le­ve­rer so­li­de fi­nan­si­el­le re­sul­ta­ter, men den in­ter­na­sjo­na­le på­vir­ker ne­ga­tivt. Stat­oil har skre­vet ned ver­di­en på sine ei­en­de­ler in­nen ski­fer­olje og ski­fer­gass på land i USA, etter å ha sen­ket for­vent­nin­ge­ne til pris­ut­vik­lin­gen på gass og olje.

FOTO: JON INGEMUNDSEN

Kon­sern­sjef El­dar Sætre, flan­kert av kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Reidar Gjærum og fi­nans­di­rek­tør Hans Ja­kob Heg­ge, var i Lon­don for å møte in­ves­to­rer, ana­ly­ti­ke­re og pres­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.