Bi­be­len er Guds ord

Faedrelandsvennen - - MENING -

I avi­sen 30.01 skri­ver sokne­prest Ru­nar Foss Sjåstad føl­gen­de på­stan­der: «Bi­be­len er vår norm, men den må tol­kes og for­tol­kes i den tid vi le­ver i», «Bi­be­len er men­neske­ord om Or­det» og «Bi­be­len er ikke full­kom­men i ett og alt».

●● Hvis en per­son tror at Bi­be­len er Guds ord, så må han jo også tro det som står skre­vet i den­ne Boka. Hvis vi bare skal tro på de­ler av Bi­be­lens inn­hold gjør vi den til en bare halvt troverdig bok, noe som for meg blir det sam­me som en ikke troverdig bok, for hvem skal da av­gjø­re hva som er rik­tig og hva som ikke er troverdig.

Bi­be­lens for­fat­te­re hev­der fle­re gan­ger at de for­mid­ler Guds ufeil­bar­li­ge ord. De­res krav om gud­dom­me­lig in­spi­ra­sjon er ut­talt over 3000 gan­ger, på for­skjel­li­ge vis. Bl.a. sier Pau­lus «Den he­le Skrift er inn­blest av Gud» og Pe­ter «de hel­li­ge Guds menn tal­te dre­vet av Den Hel­li­ge Ånd». Å hev­de det­te er opp­sikts­vek­ken­de. Hvis om lag før­ti for­fat­te­re har galt i dis­se på­stan­de­ne, så må de en­ten lyve el­ler være sinns­syke, el­ler beg­ge de­ler. Ingen av dis­se de­le­ne vir­ker sær­lig sann­syn­lig når de hver for seg pres­te­rer lit­te­ra­tur som får Ib­sen, Dosto­jev­skij, Shake­spea­re osv. til å blek­ne.

Sokne­pres­ten gir også ty­de­lig ut­trykk for at han ikke er noe be­geist­ret for Pau­lus el­ler hans brev. Men det er jo sær­lig bud­ska­pet til Pau­lus som er til­sik­tet hed­nin­ge­ne. I Efe­ser­bre­vet kom­mer det ty­de­lig frem at Pau­lus fikk i opp­ga­ve å for­kyn­ne hed­nin­ge­ne, som er Bi­be­lens fel­les­be­teg­nel­se på al­le folke­slag uten­om jø­de­ne, om Kris­ti uran­sa­ke­li­ge rik­dom og opp­ly­se om hvor­dan

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.