Må fin­ne nytt hjem etter kla­ger

Mats Vatle­stad tar over sta­fett­pin­nen som book­ing­sjef for Tras­hop. Å fin­ne et nytt hjem for kon­sert­ar­ran­gø­ren blir den kan­skje vik­tigs­te opp­ga­ven.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no - 48144522

Uia-stu­den­ten Mats Vatle­stad (27) fra Sogn­dal er den nye book­ing­sje­fen for kon­sert­ar­ran­gø­ren Tras­h­pop, som ble etab­lert i 2004. En av de førs­te ut­ford­rin­ge­ne som ven­ter Vatle­stad og res­ten av Tras­h­pop er å fin­ne et nytt lo­ka­le hvor kon­sert­ar­ran­gø­ren kan hol­de til.

Sty­ret i Alad­din har ny­lig be­stemt at Tras­h­pop må flyt­te på grunn av kon­serts­tøy. Kom­mune­le­gen har også en­ga­sjert seg i saken etter kla­ger fra na­bo­ene.

– Lo­ka­let er ikke helt be­reg­net for kon­ser­ter, og er for dår­lig lyd­iso­lert. Det har vært fle­re nabo­kla­ger, og nå er det der­for be­stemt at vi må fin­ne et nytt sted å være, sier Vatle­stad.

Men hvor Tras­h­pop skal hol­de til etter vår­en er fore­lø­pig usik­kert. I ok­to­ber gjen­nom­før­te Tras­h­pop en test­kon­sert hos «na­bo­en», Tea­te­ret, i Kon­gens gate.

– Selv om sel­ve lo­ka­let er gam­melt, er byg­get re­lan­sert som et nytt og spen­nen­de sted. Og Tras­h­pop vil gjer­ne være en del av det­te, sa dag­lig le­der i Tras­h­pop, sa Made­len Abrahamsen til Fædre­lands­ven­nen i ok­to­ber.

MID­LER­TI­DIG LØSNING

– Vi er i dia­log med On­kel Ak­sel om å gjø­re noen ar­ran­ge­men­ter der som en mid­ler­ti­dig løsning. Mer kan jeg ikke si om saken, er fersk sta­tus fra book­ing­sje­fen.

– Er det fort­satt ak­tu­elt å vur­de­re Tea­te­ret som en fast base?

– Det er for tid­lig å si enda, spe­si­elt med tan­ke på oppus­sin­gen som skjer der, sier Vatle­stad.

Før Tras­h­pop flyt­tet inn på Alad­din, har de blant an­net holdt til på Char­lies, Pir 6 og Toll­bo­den. I februar 2015 an­non­ser­te kon­sert­ar­ran­gø­ren at de flyt­tet inn i Alad­din.

Vatle­stad sier vi­de­re at Tras­h­pop er i gang med å ten­ke på ar­tis­ter og band til høst­pro­gram­met. 27-årin­gen går første­året på Mu­sic Ma­na­ge­ment på UIA, og be­skri­ver seg selv som en mu­sikk«all­round­er».

– Per­son­lig hø­rer jeg på alt fra pop­rock, til tras­h­me­tal, elek­tro­ni­ka, coun­try og ame­ri­ca­na. Tras­h­pop skal ten­ke bredt, og jeg har al­le­re­de be­gynt å ten­ke på ar­tis­ter som vi skal booke til høs- ten. Man må være tid­lig ute, si­den det er man­ge dyk­ti­ge i byen når det kom­mer til book­ing. Det er en sunn kon­kur­ran­se her i Kris­tian­sand, sier Vatle­stad.

Og til tross for at Vatle­stad er fra Sogn­dal, og kun har bodd to år i byen, fø­ler han seg sik­ker på at han vil mest­re opp­ga­ven med å hen­te fram by­ens lo­ven­de ta­len­ter og spen­nen­de ar­tis­ter fra he­le Norge.

– Jeg har fulgt med på mu­sikk­sce­nen i Kris­tian­sand i to år, så jeg har litt pei­ling på lo­ka­le for­hold, spe­si­elt det som skjer på Kon­ser­va­to­ri­et på UIA.

VÅRPROGRAM

Men før Tras­h­pop even­tu­elt flyt­ter base skal vår­pro­gram­met gå som plan­lagt i lo­ka­le­ne til Alad­din i Kon­gens gate.

16. mars er det klart for kon­sert med ber­gen­se­ren De­presno, som har høs­tet mye gode kri­tik­ker det sis­te året. Vatle­stad trek­ker fram in­die­ar­tis­ten som et av de mest spen­nen­de nav­ne­ne som Norge har å by på for ti­den.

– Jeg har hørt en del på De­Presno i det sis­te, og vir­ke­lig fått san­sen for mu­sik­ken hans. Det må nev­nes at det er Made­len som har book­et vår­pro­gram­met hittil, og hun har book­et med en fin sjan­ger­bred­de. Det er alt fra «up and coming»- P3-ar­tis­ter til de litt mer hardco­re grup­pe­ne sånn som The Dogs.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Uia-stu­den­ten Mats Vatle­stad (27) er den nye book­ing­sje­fen for Tras­h­pop, som etter vår­en må flyt­te fra Alad­din sce­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.