Dis­se tre sør­len­din­ge­ne er no­mi­nert til Kri­ti­ker­pri­sen

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EVA MYKLEBUST

Gun­stein Bak­ke og Nils Christian Moe Rep­stad er no­mi­ner­te til Kri­ti­ker­pri­sen for skjønn­lit­te­ra­tur. Kris­tin Sørs­dal for bes­te over­set­tel­se.

Tirs­dag of­fent­lig­gjor­de Norsk kri­ti­ker­lag de no­mi­ner­te til Kri­ti­ker­pri­sen. Tre sør­len­din­ger er blant de no­mi­ner­te. Pri­se­ne de­les ut 2. mars i Oslo.

Gun­stein Bak­ke og Nils Christian Moe Rep­stad er beg­ge no­mi­ner­te i ka­te­go­ri­en bes­te vok- sen­bok. Bak­ke er no­mi­nert for «Ha­ven­de» og Moe Rep­stad for «Wun­der­kam­mer (27 ka­ta­lo­ger)». Vig­dis Hjorth er også no­mi­nert i den­ne ka­te­go­ri­en for «Arv og mil­jø».

Gun­stein Bak­ke fra Bygland har høs­tet svært gode an­mel­del­ser for sin fjer­de ro­man som hand­ler om den skjeg­ge­te pi­ken, ape­kvin­nen, Ju­lia Pastra­nas som lev­de på 1800-tal­let.

Nils Christian Moe Rep­stad har også høs­tet gode kri­tik­ker for sin «Wun­der­kam­mer» som mar­ke­rer for­fat­te­rens 20-års­ju­bi­le­um som for­fat­ter. Men det tok på å skri­ve livs­ver­ket. Nils Christian Moe Rep­stad har sit­tet i rulle­stol si­den han var 19, og har tid­vis sto­re smer­ter. I et por­trett med Fædre­lands­ven­nen for­tel­ler han at «Wun­der­kam­mer» nes­ten tok li­vet av ham.

Kris­tin Sørs­dal er no­mi­nert i ka­te­go­ri­en bes­te over­set­tel­se for «Histo­ria om det tap­te bar­net» av Elena Fer­ran­te. Over­set­te­ren fra Aren­dal kjem­pet i fem år for å få lov til å over­set­te den mys­tis­ke, ita­li­ens­ke for­fat­te­ren til norsk. Da klar­sig­na­let kom kas­tet hun alt hun had­de i hen­de­ne og flyt­tet til Ita­lia.

FOTO: FÆDRE­LANDS­VEN­NEN/MONTASJE

Kris­tin Sørs­dal, Gun­stein Bak­ke og Nils Christian Moe Rep­stad er no­mi­ner­te til Kri­ti­ker­pri­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.