Min helt Werner Herzog

Noen gan­ger skal det en kom­pro­miss­løst grav­al­vor­lig tys­ker til for å få satt tin­ge­ne i per­spek­tiv.

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

kets lek­sjo­ner fort­set­ter.»

De mest kjen­te fil­me­ne til Herzog er an­ta­ke­lig do­ku­men­ta­ren «Grizz­ly Man» (2005) og krigs­fil­men «Res­cue Dawn» (2006) med Christian Ba­le. Mest le­gen­da­ris­ke er «Aguir­re: Guds vre­de» (1972), «Nos­fe­ra­tu: Nat­tens vam­pyr» (1979), «Fitz­car­ral­do» (1982) og de and­re han la­get sam­men med den ge­nuint for­ryk­te skue­spil­le­ren Klaus Kin­ski.

●● Av de utal­li­ge Herzo­ganek­do­te­ne som fin­nes, er det få som sier mer om film­ska­pe­ren og men­nes­ket enn dem fra inn­spil­lin­gen av «Fitz­car­ral­do». Filmen hand­ler om en rav­gal mu­sikk­els­ker som vil set­te opp en ope­ra midt i Ama­zo­nas­jun­ge­len, og som blir nødt til å frak­te et fle­re hund­re tonn tungt damp­skip over et fjell for å få det til. Og Herzog gjor­de det sam­me. Med bare en bull­do­zer og noen lo­ka­le in­dia­ne­re til hjelp, frak­tet han et fle­re hund­re tonn tungt damp­skip over et fjell.

●● Det var den rene, skjæ­re, døds­for­ak­ten­de gal­skap. Men det gikk. Og det ser al­de­les spek­ta­ku­lært ut den dag i dag.

I september fyl­ler Werner Herzog 75 år, men «Lo and Be­hold» og «Inn i in­fer­no­et» vitner om en mann som har både ut­fors­ker­tran­gen og det uni­ke ver­dens­sy­net i be­hold. En del av oss fin­ner in­spi­ra­sjon i å vite akku­rat det.

NET­FLIX FOTO: PRO­FES­SOR CLIVE OPPENHEIMER/

Fra «In­to the In­fer­no».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.