Rekke­vidde­angst

Faedrelandsvennen - - MOTOR NYE BILER. - TEKST: TOR MJAALAND

fø­rer og for­sete­pas­sa­sjer, bak er det selv­sagt både litt mind­re plass og dit­to kom­fort. Men fire per­soner har det helt bra også på lang­tur. For nå blir det jo langt fær­re lade­pau­ser med mu­lig­het til kaf­fe og ben­strekk. og ba­ga­sje­rom på ca 340 li­ter er fak­tisk vel­dig bra. Med bat­te­ri­er jevnt for­delt un­der bi­len stje­ler de ikke mye plass. In­fotain­sys­te­met fun­ger­te bra, skjer­men er en­kel å bru­ke, og na­vi­ga­sjon og rygge­ka­me­ra fun­ger­te ut­mer­ket. I Zoe har du 92 hes­ter til rå­dig­het. Ikke all ver­dens sam­men­lik­net med en del and­re el­bi­ler, men det hol­der fak­tisk bra med et drei­e­mo­ment på 225 Nm. Fra 0–60 km/t er den kjapp slik el­bi­ler skal være.

Fort­satt er Re­nault Zoe en el­bil med en hyg­ge­lig pris og rask le­ve­ring. At du i langt stør­re grad kan glem­me å stir­re på dis­play­et med an­tall kilo­me­ter du har til gode, er et yt­ter­li­ge­re løft for den frans­ke el­bil­suk­ses­sen. Du må rik­tig­nok ut med rundt 60.000 kro­ner mer enn for 240-kilo­me­te­r­ut­ga­ven. Men de fleste vil nok fin­ne at det er verd pen­ge­ne. Re­nault Zoe var for­øv­rig Euro­pas mest solg­te el­bil i 2016 foran Nis­san Le­af.

FOTO: TOR MJAALAND

Grønt lys på dis­play­et når du kjø­rer i eco-mo­dus. Da blir det kjø­lig i bi­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.