«Jeg spad­de ikke dypt nok»

Faedrelandsvennen - - NÆRT - KATHRINE TALLAK­SEN SKJERDAL,

Sør­lands­dik­te­ren Vil­helm Krag skrev ikke bare «mun­tert om skjelve­krøl­ler bak­om øra­ne» (Fe­ven­nen 30. april 2016). I Jern­nat­ten sit­ter den ald­ren­de dik­te­ren og ten­ker på sin knus­te hage­drøm:

«Men jeg spad­de ikke dypt nok og pas­set ikke på. Der­for ble det ikke stort. Det ble ugress mest. Og i natt kom­mer frost ut av jern. Og snart stun­der vin­te­ren til.»

Åh, det­te er stor lit­te­ra­tur! At så små ord kan si så sto­re ting!

Krags hjerte­sukk læ­rer oss om li­vet. Og om tro­en: Det gjel­der å spa dypt nok. Å fin­ne et grunn­fjell å byg­ge sitt liv på. Å strek­ke røt­te­ne sine helt ned til grunn­van­net, det som ald­ri tør­ker ut. Kris­ten­tro­en, som alt an­net, kan bli over­fla­disk og slag­ords­pre- get, med enkle svar og lett­vin­ne kon­klu­sjo­ner. Bæ­rer en slik tro mo­den frukt? Overlever en slik tro når fros­ten kom­mer?

Gjen­nom ge­ne­ra­sjo­ner har krist­ne men­nes­ker åp­net sin Bi­bel og lest. Ikke bare av og til, men hver dag. Et vers, et ka­pit­tel, en time. De har spadd og gravd, de har lett og fun­net, de har gått i nær­kamp med de gam­le orde- ne, de har flyt­tet inn i en an­nen ver­den og latt seg for­me av mø­tet med den tre­eni­ge Gud. La oss gjø­re det sam­me!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.