25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

9. FEBRUAR 1992

●● Den 20. ut­ga­ven av Spelle­manns­pri­sen ble ti­de­nes mest un­der­hol­den­de. Ikke minst tak­ket være pro­gram­le­de­ren, Knut Bor­ge. Hans av­væp­nen­de hu­mor og skarp­skod­de, men di­plo­ma­tis­ke vidd var bære­bjel­ken i ar­ran­ge­men­tet. Årets Spe Spelle­mann ble, som al­le «viss­te» på for­hånd, Dan­ce With a Stran­ger. Skan­da­le holdt det på å bli da Jok­ke og Va­len­ti­ner­ne fikk pri­sen i klas­sen for rock. Front­fi­gur Joa­chim Ni­el­sen var sterkt be­ru­set al­le­re­de len­ge før sen­din­gen be­gyn­te. Men på en el­ler an­nen måte klar­te han å ta seg sam­men da han kom opp på sce­nen. I bran­sjen h har hans for­hold til al­ko­hol vært kjent len­ge, men han er nå i ferd med å bli et of­fer for sitt «rocke­ima­ge».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.