Frp-dra­ma­tik­ken fort­set­ter

Inge­bjørg A. God­ske­sen (59) tar omkamp mot Ås­hild Bruun-gun­der­sen (30) på et eks­tra­or­di­nært no­mi­na­sjons­møte i AustAg­der Frp lør­dag.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SAND­BERG tone.sand­berg@fvn.no -

– Det har vært en vans­ke­lig tid med mye frust­ra­sjon, sinne og gråt, men nå har jeg be­stemt meg for å stil­le, sier God­ske­sen til Fædre­lands­ven­nen.

– Men den­ne gan­gen går jeg kun for første­plas­sen, ikke noe mer, sier hun.

God­ske­sen har de sis­te uke­ne vært usik­ker på om hun vil­le stil­le opp på nytt, men nå er be­stem­mel­sen tatt.

Der­med gjen­tas du­el­len som på det or­di­næ­re no­mi­na­sjons­mø­tet 10.de­sem­ber end­te med at Bru­unGun­der­sen vant over God­ske­sen med 25 mot 21 stem­mer.

– SPEN­NEN­DE

– Hvor­dan vur­de­rer du sjan­sen din for å vin­ne?

– Jeg er vel­dig usik­ker. Den­ne gan­gen blir det kan­skje enda mer spen­nen­de enn for­ri­ge gang, sier Frp-po­li­ti­ke­ren som har re­pre­sen­tert Aust-ag­der på Stortinget si­den 2009.

God­ske­sen be­stem­te seg tors­dag etter å ha råd­ført seg med me­nings­fel­ler som er mot fyl­kes­sam­men­slå­ing. Det er de sam­me som krev­de ny no­mi­na­sjon etter at første­kan­di­dat Ås­hild Bru­unGun­der­sen had­de stemt for sam­men­slå­ing med Vest-ag­der i fyl­kes­tin­get 13. de­sem­ber.

– Jeg har snak­ket med dem nå, og de har lyst til at jeg stil­ler, sier God­ske­sen.

❞ Det har vært en vans­ke­lig tid med mye frust­ra­sjon, sinne og gråt, men nå har jeg be­stemt meg for å stil­le.

INGE­BJØRG GOD­SKE­SEN,

STØTTE­SPIL­LE­RE

En sen­tral støtte­spil­ler er Bjør­nar Solvei, le­de­ren av Aren­dal Frp som ble eks­klu­dert av fyl­kes­sty­ret 24. ja­nu­ar. Men etter å ha an­ket, ble han tatt inn i var­men igjen av Frps sen­tral­sty­re ons­dag kveld.

Solvei slapp med en kor­reks der det på­pe­kes at hans opp­før­sel i den­ne kon­flik­ten har vært kritikkverdig, og at frem­ti­di­ge brudd på par­ti­ets etis­ke ret­nings­lin­jer el­ler ved­tek­ter vil kun­ne med­føre eks­klu­sjon.

En an­nen støtte­spil­ler er nest­le­der i Aren­dal Frp, Andreas Arff. Han ble tatt inn igjen av sen­tral­sty­ret etter at fyl­kes­sty­ret had­de sus­pen­dert ham for tre må­ne­der. Me­nig med­lem Ing­art Blik­ra, også han fra Aren­dal, ble imid­ler­tid eks­klu­dert for godt.

– Jeg har ikke end­ret stand­punkt i lø­pet av den­ne pro­ses­sen, og øns­ker Inge­bjørg God­ske­sen på Stortinget. Så det er vel­dig bra at hun stil­ler, sier Bjør­nar Solvei til Fædre­lands­ven­nen.

Ås­hild Bruun-gun­der­sen har den­ne kommentaren til at God­ske­sen tar omkamp:

– Jeg har for­stå­el­se for at Inge­bjørg sy­nes det er leit å tape en no­mi­na­sjon. Jeg ser fram til å ha en ny kamp­vo­te­ring på no­mi­na­sjons­mø­tet, men den­ne gan­gen hå­per jeg hun kla­rer å leg­ge det bak seg.

ORD­KNAPP FRP-LE­DEL­SE

Parti­le­del­sen i Frp er sær­de­les ord­knapp når det gjel­der kon­flik­ten i Aust-ag­der. Føl­gen­de skrift­li­ge kom­mu­ni­ké ble ons­dag kveld med­delt om­ver­de­nen fra sen­tral­styre­med­lem og le­der av or­ga­ni- sa­sjons­ut­val­get, Hel­ge A. Njå­stad:

«Sen­tral­sty­ret i FRP har i dag be­hand­let anke­sa­ke­ne til Bjør­nar Solvei, Andreas Arff og Ing­art Blik­ra og de har mot­tatt ved­ta­ke­ne. Ut over det ser vi ingen grunn til å kom­men­te­re sa­ke­ne i media an­net enn at or­ga­ni­sa­sjons­ut­val­get i lø­pet av førs­te halv­år vil gjen­nom­føre et or­ga­ni­sa­sjons­kurs i Aust-ag­der FRP».

No­mi­na­sjons­mø­tet i Aust-ag­der Frp hol­des lør­dag i umid­del­bar for­kant av par­ti­ets or­di­næ­re fyl­kes­års­møte. For sik­ker­hets skyld fore­går det he­le på nøy­tral grunn - nem­lig i Langesund i Tele­mark.

BRANNFAKKEL På ÅRS­MØ­TET

Fyl­kes­tings­ved­ta­ket 13.de­sem­ber om sam­men­slå­ing av Aus­tog Vest-ag­der er sen­tral i den opp­ri­ven­de kon­flik­ten i Aust-ag­der Frp.

Når med­lem­me­ne sam­les til års­møte i hel­gen blir de bedt om å støt­te nett­opp det ved­ta­ket. De bes sam­ti­dig om å ut­tryk­ke til­lit til Aust-ag­der Frps fyl­kes­tings­grup­pe som blir le­det av Ås­hild Bruun-gun­der­sen.

– Jeg er glad for at eks­klu­sjons­sa­ke­ne en­de­lig er av­klart. Nå kan vi roe ned og se fram­over, sier Lene Lange­myr i Grim­stad Frp til Fædre­lands­ven­nen.

Det er Lange­myr som sam­men med Mar­tin Kon­sta­li, le­der av Bir­ke­nes Frp, har for­fat­tet et re­so­lu­sjons­for­slag som in­ne­bæ­rer at Aust-ag­der Frp gir sin til­slut­ning til re­gion­re­for­men.

– Re­gion­re­for­men er vår re­gje­rings po­li­tikk. Aust-ag­der Frp øns­ker pri­mært en stør­re re­gion, men Aust- og Vest-ag­der er et skritt i rik­tig ret­ning, sier Lange­myr.

– Da er det vik­tig å få et fler­talls­ved­tak på at vi støtter det, og jeg for­ven­ter at mindre­tal­let stil­ler seg bak det når det er fat­tet, sier hun.

– Det er jo hyg­ge­lig at de for­sø­ker å roe ned si­tua­sjo­nen, men jeg tror ikke det­te re­so­lu­sjons­for­sla­get er noe sjakk­trekk. Det vil nep­pe roe ned noe som helst, kom­men­te­rer Inge­bjørg God­ske­sen.

Lene Lange­myr er vara­re­pre­sen­tant for Inge­bjørg God­ske­sen på Stortinget den­ne pe­rio­den. Hun er også le­der av no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en, og valg­ko­mi­te­en har inn­stilt hen­ne til å over­ta ver­vet som po­li­tisk nest­le­der i AustAg­der Frp etter Chim A. Kjøl­ner.

ARKIVFOTO: TONE SAND­BERG

Inge­bjørg A. God­ske­sen tap­te kam­pen om både førs­te og andre­plass på lis­ten på det or­di­næ­re no­mi­na­sjons­mø­tet 10. de­sem­ber.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Ås­hild Bruun-gun­der­sen ble valgt til topp­kan­di­dat på stor­tings­valg­lis­ten for Aust-ag­der Frp 10.de­sem­ber.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

Lene Lange­myr fra Grim­stad Frp ber fyl­kes­par­ti­et gi sin støt­te til re­gion­re­fo­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.