DET­TE ER SAKEN

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Of­fent­lig eide Re­tur­kraft AS, som tar i mot og be­hand­ler av­fall, har inn­gått om­fat­ten­de og kom­pli­ser­te rente­bytte­av­ta­ler med Nor­dea. De med­fø­rer an­slåt­te 335 mil­lio­ner kro­ner i mer­kost­nad, sam­men­lig­net med hva en van­lig låne­av­ta­le med fly­ten­de ren­te vil­le ha kos­tet.

● Av to­tal­sum­men på 335 mill. er rundt halv­par­ten be­talt al­le­re­de.

● Per ut­gan­gen av 2015 var gjen­stå­en­de kost­nad 168,8 mil­lio­ner kro­ner, men be­lø­pet frem­kom ikke som en for­plik­tel­se i Re­tur­krafts ba­lanse­regn­skap. Det var bare om­talt i en regn­skaps­note.

● Når fei­len ret­tes og be­lø­pet leg­ges inn på gjeld- og egen­ka­pi­tal­si­den i regn­ska­pet, føl­ges det av en like stor mot­post på ei­en­dels­si­den.

● På ei­en­dels­si­den he­ter pos­ten «selv­kost­fond» og vi­ser hva Re­tur­kraft har til gode av sine kun­der for at sel­ska­pets ful­le kost­na­der skal bli dek­ket inn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.