Pap­pa (88) ble an­gre­pet tre gan­ger på syke­hjem.

Minst tre gan­ger skal fa­ren til Lin­da Vore­land, Ragn­vald Vore­land (88), ha blitt ut­satt for angrep av med­be­bo­er på Preste­heia syke­hjem. – Jeg trod­de han skul­le være trygg i kom­mu­nal om­sorg, sier hun.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Helt si­den mai 2015 har hun vært be­kym­ret. Da flyt­tet en ny be­boer inn på sam­me av­de­ling som fa­ren, og det skal ha opp­stått fle­re kon­fron­ta­sjo­ner av fy­sisk art. En gang fikk fa­ren så vondt at hun ba om at det ble tatt rønt­gen­bil­de av ar­men. På høst­par­ten skjed­de det fle­re gan­ger, og 15. ok­to­ber tok hun bil­der av ska­de­ne han fikk på hån­da. Det var sto­re sår og blod­ut­tre­del­ser.

– Det tok fire da­ger før de an­sat­te ved av­de­lin­gen ring­te og vars­let om det som skjed­de, sier Vore­land.

Hun vil at his­to­ri­en skal kom­me fram, slik at både på­rø­ren­de og an­sat­te i helse­ve­se­net skal for­stå at sli­ke ting skjer. Fædre­lands­ven­nen om­tal­te ny­lig et draps­for­søk mot El­se Reinertsen, som bor på av­de­ling for psy­kisk syke på Vågs­bygd­tu­net om­sorgs­sen­ter. Hun var også blitt an­gre­pet fle­re gan­ger tid­li­ge­re.

VET LITE

Draps­for­sø­ket ble po­liti­an­meldt av Kris­tian­sand kom­mu­ne og er un­der etter­forsk­ning av po­li­ti­et:

– Vi har ikke fått gjort noe mer med den saken. Den mis­tenk­te kvin­nen vil ikke la seg av­høre, og vi har hatt en rek­ke and­re sa­ker her på Vågs­bygd po­liti­sta­sjon vi har måt­tet prio­ri­te­re først, sier etter­fors­ker Ole Seg­berg til Fædre­lands­ven­nen.

I den re­por­ta­sjen opp­lys­te første­aman­su­en­sis Wen­che Karin Mal­me­dal ved Nor­ges tek­nisk-vi­ten­ska­pe­li­ge uni­ver­si­tet i Trond­heim (NTNU) at man vet lite om vold mel­lom be­bo­ere på syke­hjem. Men NTNU har fått 15 mil­lio­ner kro­ner i støt­te til å fors­ke nett­opp på det­te.

– Jeg ble helt sjok­kert over at det i det he­le tatt kun­ne skje. Og da jeg ba om at syke­hjem­met skul­le skjer­me min far ved å fjer­ne den ag­gres­si­ve be­bo­eren, fikk jeg be­skjed om at det ikke var mu­lig, sier Vore­land.

Hun me­ner på­rø­ren­de må være mer ak­ti­ve over­for syke­hjem­me­ne.

AN­GRE­PET IGJEN

Så for bare et par uker si­den, ble hen­nes far an­gre­pet igjen.

FOTO: PRIVAT

Slik så hån­da til Ragn­vald Vore­land ut etter an­gre­pet 15. ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.