Lær­te å ryk­ke som Nort­hug

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN­NE BIRGITTE PRESTVOLD

De var ikke så man­ge, men vel­dig iv­ri­ge. Og et­ter­på skul­le de bli ski­prof­fer.

– Vi heiv oss rundt da snø­en kom, sier Per Ru­ne Om­fjord, le­der av lang­renns­grup­pa i Od­der­sjaa.

Da snø­en dal­te ned tirs­dag, be­stem­te de seg for å ar­ran­ge­re se­son­gens førs­te ski­sko­le for barn opp til 12 år.

Tors­dag kveld står tre ele­ver små­trip­pen­de i kvelds­kul­da på Kongs­gård­ba­nen, iv­ri­ge etter å be­ve­ge seg:

– Jeg fry­ser! Kan vi ta en run­de til?

STORT UT­BYT­TE

– Vi had­de kun to da­ger til å dele bud­ska­pet, og det var for seint å an­non­se­re, så da ble det sånn, fast­slår Om­fjord, med hen­vis­ning til den noe be­gren­se­de elev­grup­pa.

At ikke de er så man­ge, be­tyr bare at ut­byt­tet for de fram­møt­te blir desto stør­re.

Læ­re­ren, Ådne Aus­land, er en av klub­bens unge og – etter si­gen­de – ras­kes­te lø­pe­re.

– Vi skal først øve på skøy­ting, sier Aus­land (19), og sky­ter fra. Elias Aar­flot Elvsaas (9) og Erik Sørensen (10) hi­ver seg på og prø­ver å føl­ge tek­nik­ken.

HELTEN ER EN VIN­NER

San­ne Klæk­ken Høglo (8) har også gått mye på ski, men mest klas­sisk, og hol­der et litt ro­li­ge­re tem­po.

– Har dere en ski­helt? – Nort­hug, så klart, sva­rer gut­te­ne.

– San­ne, da?

– Noen som vin­ner, kom­mer det kjapt fra åtte­årin­gen.

– Det får bli Hei­di Weng, vi kan kan­skje ikke si Therese Jo­haug akku­rat nå, sier ski­læ­re­ren.

– Kom igjen – er dere kla­re for en padle­tur? Det er det Nort­hug gjør når han ryk­ker fra, sier Aus­land.

BE­GEIST­RET MAM­MA

Elias’ mam­ma, Sil­je Aar­flot Elvsaas, sier hun er stor­for­nøyd med til­bu­det til Od­der­sjaa.

– Dis­se unge gut­te­ne er så til ste­de for bar­na våre. Det er utro­lig flott at de bru­ker av sin fri­tid på å lære våre barn ski­tek­nikk. Jeg har gått gans­ke mye på ski selv, men det dis­se ten­årin­ge­ne kla­rer å lære bort på noen ti­mer, er mer enn jeg har klart å lære ham he­le li­vet hans, sier hun.

Når ski­sko­len er slutt, etter like de­ler teori, prak­sis og mye lek, har lang­renns­spor­ten fått nye re­krut­ter.

– Vel­dig gøy, kom­mer det fra de to gut­te­ne, som smi­ler fra øre til øre.

Sil­je Aar­flot Elvsaas smi­ler også.

– Gut­te­ne har hatt det kjempe­gøy. De skal bli prof­fe nå, beg­ge to. Det skul­le de ikke før vi kom, for å si det sånn.

– Hva med deg, San­ne?

– Det var gøy å skli ned i løs­snø­en!

FOTO: JAN­NE BIRGITTE PRESTVOLD

Ski­læ­rer Ådne Aus­land fra Od­der­sjaa (t.h.) gir gode råd om ski­tek­nikk til ele­ve­ne på ski­sko­len. F.v. San­ne Klæk­ken Høglo (8), Erik Jørgensen (10) og Elias Aar­flot Elvsaas (9).

FOTO: JAN­NE BIRGITTE PRESTVOLD

Erik Jørgensen (10) har gle­det seg til snø­en kom, og gjør ikke så mye av et fall.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.