– Po­li­ti­ke­re bi­drar til frykt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no -

Ven­st­res Oddbjørn Ha­gen rea­ge­rer sterkt på at Høy­res Jens Røed og Sps Eivind Dri­ve­nes sprer fag­lig tvil rundt rus­bo­li­ge­ne på Lomtjønn – uten å sjekke fakta først.

– Som po­li­ti­ke­re har vi et stort an­svar for å brin­ge fak­tum og klok­skap inn i fø­lel­ses­la­de­de de­bat­ter som hol­der på å ta av. Vi må for all del ikke bi­dra til å spre frykt. Det sy­nes jeg Høy­re og Sps gruppe­le­de­re gjør nå, sier Ha­gen.

Det var i for­mann­ska­pet tirs­dag at Sps Eivind Dri­ve­nes og Høy­res Jens Røed ut­tryk­te sterk tvil om det fag­li­ge grunn­la­get for å byg­ge 16 rus­bo­li­ger ett sted, selv om beg­ge partiene har stemt for fle­re gan­ger. Frp er også på den­ne lin­jen.

Beg­ge me­ner det har vært for li­ten de­batt om fag­lig inn­hold i rus­bo­lig-pro­sjek­tet. Dri­ve­nes er også i tvil om fag­fol­ke­ne i Ven­ne­sla har nok kom­pe­tan­se og sier han ikke vet nok til å svare når folk spør.

– KRITIKKVERDIG

Det gikk seks da­ger fra folke­mø­tet om rus­bo­li­ger til for­mann­skaps­mø­tet.

Nå inn­røm­mer både Røed og Dri­ve­nes at de på de seks da­ge­ne ald­ri tok kon­takt med fag­fol­ke­ne i Ven­ne­sla kom­mu­ne for å få svar på sine spørs­mål.

Ha­gen sy­nes det­te er kritikkverdig.

– I ste­det for å søke svar, luf­ter de tvil of­fent­lig. Slik øker fryk­ten ute hos inn­byg­ger­ne. Våre fag­folk i Ven­ne­sla er me­get dyk­ti­ge på rus­fel­tet. De har vært i and­re kom­mu­ner og høs­tet er­fa­ring og sam­men med bo­lig­stif­tel­sen har de kom­met med en løsning på hvor­dan vi skal bedre bo­til­bu­det til en me­get ut­satt grup­pe, sier Ha­gen.

Der­for er Ha­gen glad for at ord­fø­rer Tor­hild Bransdal vil av­vise omkamp om rus­bo­li­ge­ne. Han min­ner om at saken be­gyn­te i 2010 og at kom­mune­sty­ret har be­hand­let rus- og psy­kia­tri­bo­li­ger en rek­ke gan­ger.

– NA­TUR­LIG MED URO

– Det er na­tur­lig at folk blir uro­li­ge. Selv bor jeg ved en rus­bo­lig på Vike­land og har ald­ri opp­levd pro­ble­mer. Når in­for­ma­sjo­nen kom­mer or­dent­lig ut, vil de fleste, på Lomtjønn bli ro­li­ge. Tom­ta lig­ger for seg selv. 16 skal ikke stues sam­men, de skal bo fire, pluss fire, pluss åt­te i to bo­fel­les­skap, sier Ha­gen.

AV­VI­SER

Jens Røed i Høy­re av­vi­ser kri­tik­ken og sy­nes det er helt na­tur­lig å be kom­mune­sty­ret om å få en sjan­se til å se på fag­lig­he­ten på nytt. Han be­kla­ger at ord­fø­re­ren ikke vil det­te. gruppe­le­der Høy­re.

– Vi har hatt alt­for li­ten dis­ku­sjon om fag­lig inn­hold og om dis­se bo­li­ge­ne er den bes­te må­ten å hjel­pe den­ne ut­sat­te grup­pen på, sier Røed.

Eivind Dri­ve­nes (Sp) tror man­ge po­li­ti­ke­re er i tvil og sier at na­sjo­na­le eks­per­ter me­ner 16 bo­li­ger er for man­ge. Da sy­nes han det er na­tur­lig å be om time­out.

– Ha­gen, er det ikke lurt å dis­ku­te­re om to og to el­ler fire og fire be­bo­ere i fel­les­skap spredt i kom­mu­nen er bedre enn 16 ett sted?

– Da må vi fort leg­ge ned en sko­le el­ler øke ei­en­doms­skat­ten. Hvert bo­fel­les­skap øker ut­gif­te­ne med seks mil­lio­ner kro­ner i året. Kom­mune­sty­ret har be­hand­let saken man­ge gan­ger og gitt ut et opp­drag. Nå har fag­fol­ke­ne fun­net en for­svar­lig og god løsning, in­nen­for en for­svar­lig øko­no­mi, sier Ha­gen.

KRE­VER NY BE­HAND­LING

Le­der i Snø­myr og Lomtjønn Vel, Elin Øvland, be­kla­ger hvis ikke det blir en ny vur­de­ring i kom­mune­sty­ret av rus­bo­li­ge­ne.

– Det vi øns­ker er en fag­lig vur­de­ring av hvor­for det er bra å sam­lo­ka­li­se­re minst 16 rus­bo­li­ger i et bo­lig­felt med 200 barn og to barne­ha­ger, også sett fra bru­ker­nes stå­sted. Så vidt vi for­står fore­lig­ger in­nen fag­lig grun­dig ut­red­ning i det he­le tatt, sier Øvland.

Hun sier det er bra at fle­re og fle­re po­li­ti­ke­re etter­ly­ser en bedre saks­ut­red­ning. Hun sy­nes det er ille at ord­fø­re­ren vil nek­te det.

– Vi øns­ker en sak­lig de­batt. Jeg be­kla­ger at be­folk­nin­gen på Lomtjønn nær­mest hen­ges ut for­di vi er kri­tis­ke. Det er vi som stig­ma­ti­se­res. Vi kjen­ner oss ikke igjen i frem­stil­lin­gen fra folke­mø­tet. Der spur­te vi sak­li­ge spørs­mål, uten å få svar, sier hun.

Vi har hatt alt­for li­ten dis­ku­sjon om fag­lig inn­hold og om dis­se bo­li­ge­ne er den bes­te må­ten å hjel­pe den­ne ut­sat­te grup­pen på.

JENS RØED,

FOTO: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

Ven­st­res Oddbjørn Ha­gen me­ner Høy­re og Sps re­pre­sen­tan­ter bi­drar til å spre frykt rundt rus­bo­lig-pro­sjek­tet når de mis­tror fag­fol­ke­ne i Ven­ne­sla kom­mu­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.