Ring­te 112 for å be­stil­le dro­sje

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TOR­BJØRN WITZØE

Kvin­nen had­de ikke pen­ger på tele­kor­tet, og ring­te 112 for å få po­li­ti­et til å be­stil­le dro­sje. Der ble hun blankt av­vist.

– 90 pro­sent av opp­ring­nin­ge­ne til 112 er ikke re­el­le, men det er ikke man­ge som er så drøy som den­ne, sier ope­ra­sjons­le­der Per Kris­ti­an Klau­sen i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Etter at po­li­ti­ets ope­ra­sjons­sen­tral i Ag­der fre­dag fikk «nød­te­le­fo­nen» fra kvin­nen som ba om hjelp til å be­stil­le dro­sje, la po­li­ti­et ut den­ne twit­ter­mel­din­gen:

– En skal rin­ge 112 for å mel­de om på­gå­en­de inn­brudd, ulyk­ker og lig­nen­de, men ikke for å mel­de syk­ke­len stjå­let. Vi har også ek­semp­ler på at folk har ringt 112 for å spør­re om hvil­ket te­le­fon­num­mer de skal rin­ge for å kon­tak­te po­li­ti­et for and­re spørs­mål, sier Per Kris­ti­an Klau­sen.

I april i fjor la Po­li­ti­et i Ag­der ut den­ne twit­ter­mel­ding:

Hvis du er så trøtt om mor­ge­nen at du ikke vet hvil­ken dag det er, så tren­ger du ikke rin­ge 112 for å spør­re hvil­ken dag det er #mis­bruk 112

Ny­lig ble en 47 år gam­mel mann fra Lindesnes dømt til fem må­ne­ders feng­sel for å ha mis­brukt po­li­ti­ets- og am­bu­lanse­sen­tra­lens nødnummer. Sam­me per­son var også tid­li­ge­re dømt for til­sva­ren­de for­hold.

– Det er klart at mis­bruk av nød­num­re­ne kan set­te liv og helse i fare når det er hek­tisk, men det var alt­så ikke til­fel­le da kvin- nen i det­te til­fel­le ring­te for å be om hjelp til å be­stil­le dro­sje. Ved gjen­tatt mis­bruk har det både blitt reist straffe­sa­ker og tatt be­slag i mo­bil­te­le­fon, sier Per Kris­ti­an Klau­sen.

ARKIVFOTO: JON AN­DERS SKAU

Po­li­ti­ets ope­ra­sjons­sen­tral øns­ker ikke å fun­ge­re som sen­tral­bord for dro­sje­sen­tra­le­ne i lands­de­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.