Taust fra Utøya-kunst­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Kunst­ne­ren bak Utøy­a­min­nes­mer­ket på Sør­brå­ten, svens­ke Jo­nas Dahl­berg, for­hol­der seg taus til ut­spil­let om å flyt­te min­nes­mer­ket til Utøy­kaia.

En flyt­ting vil bety at Dahl­bergs kunst­verk «Me­mory Wound», som skjæ­rer en spal­te gjen­nom od­den på Sør­brå­ten, skrin­leg­ges. Kunst­pro­sjek­tet, som etter pla­nen skul­le stått fer­dig i juni i fjor, har al­le­re­de vakt stor opp­sikt in­ter­na­sjo­nalt.

Tors­dag pre­sen­ter­te AUF og 22. juli-støtte­grup­pa et nytt for­slag om å leg­ge min­nes­mer­ket til ferje­leiet til Utøya, på en tomt som AUF ei­er, i et forsøk på å bi­leg­ge en sta­dig mer bit­ter strid med na­bo­ene på Ut­stran­da, som om­fat­ter he­le sjø­si­den mot Utøya. Et tjue­tall na­bo­er har gått til sak mot sta­ten for å opp­he­ve byg­gin­gen av et min­nes­mer­ke på Sør­brå­ten for­di de er ueni­ge i be­lig­gen­he­ten. Retts­sa­ken skal etter pla­nen star­te 25. april.

Kom­mu­nal­mi­nis­ter Jan Tore San­ner sier at han vil star­te en di- alog med al­le berørte par­ter om det nye for­sla­get sna­rest. Fre­dag var det imid­ler­tid ikke tatt noen kon­kre­te skritt.

– De­par­te­men­tet ar­bei­der nå med vi­de­re opp­føl­ging av saken. Vi vil raskt ta ini­tia­tiv til dia­log med na­bo­er og Hole kom­mu­ne for å sik­re en god og in­volve­ren­de pro­sess, sier kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Kris­tell K. Her­land til NTB.

KAN BLI SKRIN­LAGT

NTB for­søk­te fre­dag å få Jo­nas Dahl­berg i tale, uten å lyk­kes.

– Han får vel­dig man­ge hen­ven­del­ser nå, men vil nep­pe svare, tror presse­kon­takt An­nichen Var­gel i KORO, som for­val­ter sta­tens sam­ling av kunst i of­fent­li­ge rom.

Også i september i fjor var det snakk om at Dahl­bergs for­slag kun­ne bli for­kas­tet da re­gje­rin­gen søk­te å fin­ne fram til en enig­het med na­bo­ene på Ut­stran­da, noe som ikke lyk­tes. I et of­fent­lig brev den gang skrev Dahl­berg:

– Et minne­sted som etter­stre­ber at al­le kom­mer over­ens, en form for still­het, re­du­se­rer det som skjed­de og kan bi­dra til at om­sten­dig­he­ter kan bli glemt.

Den gang pro­te­ster­te også en rek­ke kjen­te kunst­ne­re og kunst­ar­bei­de­re mot en even­tu­ell skrin­leg­ging, blant dem Snø­het­tas Kje­til Træ­dal Thor­sen, di­rek­tør Da­ni­el Birn­baum ved Mo­der­na Mu­se­et i Stock­holm og di­rek­tør i Sta­tens Konstråd i Stock­holm, Mag­da­lena Malm.

KOM­PEN­SA­SJON

Styre­le­der i Nors­ke billedkunstnere Hil­de Tør­dal me­ner Jo­nas Dahl­berg må kom­pen­se­res der­som hans min­nes­mer­ke ikke rea­li­se­res.

– Det­te må være en vans­ke­lig pro­sess for Jo­nas Dahl­berg. Han må få en kom­pen­sa­sjon som står i for­hold til ta­pet av opp­dra­get. Det er det mins­te man kan for­ven­te av sta­ten, sier Tør­dal til Af­ten­pos­ten.

Hvil­ken kom­pen­sa­sjon Dahl­berg even­tu­elt vil få, går klart fram av kon­trak­ten, opp­ly­ser Koro-di­rek­tør Svein Bjørk­ås til NTB.

– Der­som kon­trak­ten opp­lø­ses før ver­ket er gjen­nom­ført, vil Dahl­berg få 10 pro­sent av kon­trakts­sum­men i til­legg til kost­na­der han har hatt. Hvis gjen­nom­fø­rin­gen der­imot er kom­met langt, vil kunst­ne­ren ha krav på kon­trakts­sum­men mi­nus fra­drag av spar­te kost­na­der, sier han.

TRE MINNE­STE­DER

I alt har Dahl­berg fått i opp­drag å ut­for­me tre minne­ste­der, ett på Sør­brå­ten og to i re­gje­rings­kvar­ta­let, ett mid­ler­ti­dig og ett per­ma­nent. Til det per­ma­nen­te i re­gje­rings­kvar­ta­let skul­le det etter pla­nen bru­kes stein­mas­se fra Sør­brå­ten.

Selv om Sør­brå­ten blir skrin­lagt, be­tyr ikke det nød­ven­dig­vis at Dahl­berg ikke vil gjen­nom­føre ar­bei­det med de to and­re minne­ste­de­ne, sier Bjørk­ås.

– Han for­hol­der seg til det­te på en klok og ver­dig måte, og han har ut­talt at al­le dis­ku­sjo­ne­ne og inn­spil­le­ne om­kring minne­ste­de­ne er å for­stå som en vik­tig og nød­ven­dig del av ar­bei­det med å ut­vik­le et minne­sted, sier KORO­di­rek­tø­ren.

FOTO: NTB SCANPIX

AUF og støtte­grup­pen fore­slår å flyt­te minne­ste­det for 22. juli til Utøy­a­kaia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.