– Alt gikk i sak­te film

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE

Jim Sel­dal (64) er takk­nem­lig for å være i live etter at brøyte­trak­to­ren hans hav­net i van­net i Aren­dal natt til fre­dag.

– Det var som om alt gikk i sak­te film. Jeg for­søk­te å set­te trak­to­ren i re­vers, men det gikk ikke, for­tel­ler Jim Sel­dal.

Natt til i går brøy­tet Sel­dal snø ved Stø­pe­ri­vei­en i Aren­dal. Brøyte­job­ben er en li­ten bi­inn­tekt for pen­sjo­nis­ten.

Det var da han skul­le tøm­me en skuf­fe snø i van­net at ting gikk galt. Trak­to­ren var litt for langt ute på kan­ten av bryg­ga.

– Jeg skul­le kjø­re bak­over, men så hop­pet trak­to­ren i ste­det fram­over. Der­med seil­te trak­to­ren ned i van­net, for­kla­rer 64-årin­gen.

Styre­hu­set ble fylt opp med vann. Men van­net stop­pet ved mid­jen til Sel­dal. Hel­dig­vis had­de trak­to­ren truf­fet bun­nen uten å gå helt un­der.

– Det var skik­ke­lig skum­melt da hyt­ta be­gyn­te å fyl­les med vann. Det er sånt man bare ser på film, på­pe­ker han.

I styre­hu­set på trak­to­ren var også hun­den Li­sa.

– Hun, stak­kars, ble helt vill. Jeg skjøv bei­net mot rat­tet, og klar­te å hol­de ho­det over van­net. Trak­to­ren be­ve­get seg litt, så jeg var liv­redd for å gjø­re noe feil. Li­sa sto på skuld­re­ne mine.

BE­HOLDT ROEN

I skjorte­lom­ma lå Sel­dals mo­bil, ube­rørt av van­net. Han klar­te å hol­de roen mens han ring­te po­li­ti­et og for­klar­te hva som had­de skjedd.

– Han var fat­tet og klar og rede­gjor­de greit for si­tua­sjo­nen, for­kla­rer Lars Hy­berg, ope­ra­sjons­le- der ved Ag­der po­liti­dis­trikt.

Po­li­ti, brann­ve­sen og am­bu­lan­se ryk­ket ut til ste­det. Også red­nings­skøy­ta ble re­kvi­rert.

Ved å leg­ge en sti­ge fra bryg­ga til styre­hu­set kun­ne 64-årin­gen og hun­den krab­be trygt i land. En dyk­ker pas­set på at alt gikk bra.

– FLAKS

Sel­dal me­ner han had­de flaks:

– Mer flaks enn det­te går det ikke an å ha. Det sier de al­le sam­men.

– Hvor­dan opp­lev­de du å bli red­det i dag?

– Jeg må bare sum­me meg litt, sier Sel­dal rørt.

– I natt fikk jeg se hvor god be­red­skap vi har i Norge. Huf­fa­meg. Jeg var jo nær en stor tra­ge­die i natt, sier 64-årin­gen.

Fre­dag hvil­te pen­sjo­nis­ten ut sam­men med hun­den Li­sa hjem­me i stua.

– Li­sa lig­ger og slap­per av i den ene sto­len, mens jeg sit­ter i den and­re. Det er litt tan­ker i dag vet du. Det er kort av­stand mel­lom liv og død. I natt var av­stan­den en halv me­ter, sier han.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

Trak­to­ren kjør­te i van­net ved Stø­pe­ri­vei­en i Aren­dal. Hen­del­sen skjed­de i for­bin­del­se med snø­ryd­ding.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

Her er Jim Sel­dal og hun­den Li­sa etter at alt gikk greit.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.