FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Is­ra­els­ke bo­set­nin­ger

● Over 700.000 is­ra­els­ke bo­set­te­re bor i nær­me­re 240 bo­set­nin­ger og så­kal­te ut­pos­ter på den is­ra­elsk­ok­ku­per­te Vest­bred­den, in­klu­dert Øst-je­ru­sa­lem.

● Bo­set­nin­ge­ne er opp­ret­tet i strid med den fjer­de Genève­kon­ven­sjo­nen, der det i ar­tik­kel 49 he­ter «Ok­ku­pant­mak­ten skal ikke de­por­te­re el­ler for­flyt­te de­ler av sin egen si­vil­be­folk­ning til ter­ri­to­rie­ne som ok­ku­pe­res».

● FNS sikkerhetsråd ved­tok 23. de­sem­ber 2016 en re­so­lu­sjon som slår fast at bo­set­nin­ge­ne og ut­pos­te­ne er ulov­li­ge og at all bygge­ak­ti­vi­tet i dem straks må stan­se.

● Knes­set ved­tok ny­lig en lov som «le­ga­li­se­rer» så­kal­te ut­pos­ter som er opp­ret­tet uten is­ra­els­ke myn­dig­he­ters god­kjen­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.