– Fa­mi­li­en ry­ker før le­ve­re

En av fem har vært be­kym­ret for kol­le­gers al­ko­hol­bruk en el­ler fle­re gan­ger sist år, iføl­ge tall fra Folke­helse­in­sti­tut­tet. Er du en av dem, si ifra, var den kla­re be­skje­den på Blå Kors fre­dag.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– De fleste av oss har noen vi kjen­ner el­ler job­ber med vi fø­ler har pro­ble­mer. Det er mis­for­stått lo­ja­li­tet å ikke ta det opp, selv om det er din le­der, sier ge­ne­ral­sek­re­tær i Blå Kors Norge, Jan El­ve­rum.

Fre­dag var stor­sa­len til Blå Kors i Pose­byen fylt av næ­rings­livs­folk fra re­gio­nen. Et av te­ma­ene for lun­sjen var rus i ar­beids­li­vet.

– Jeg har vært på vel­dig man­ge mø­ter med be­drifts­helse­tje­nes­ten hvor kol­le­ga­er og le­de­re har vært alt­for tre­ge med å ta opp rus­pro­ble­mer, sier El­ve­rum og kom­mer med en tøff ut­ford­ring:

– Du må hel­ler ri­si­ke­re å mis­te en venn, hvis du kan red­de et liv. Og ikke bare ett, det er så man­ge på­rø­ren­de som ram­mes sam­ti­dig.

UAV­HEN­GIG AV LOMME­BOKA

De man­ge næ­rings­livs­le­der­ne i Blå Kors-sa­len fikk også høre at rus­pro­ble­mer ikke tar hen­syn til so­si­al sta­tus.

– Al­ko­hol­pro­ble­mer kan man få helt uav­hen­gig av tyk­kel­sen på lomme­boka. Det er gjer­ne helse­pro­ble­mer for­år­sa­ket av al­ko­hol som be­kym­rer folk. Men fra vår side ser vi at fa­mi­li­en of­te ry­ker før le­ve­ra. Det­te må vi snak­ke mye mer om, opp­ford­ret El­ve­rum.

Ar­vid Sol­heim, dag­lig le­der i Blå Kors Kris­tian­sand, me­ner mis­bruk av al­ko­hol i jobb­sam­men­heng er et stort pro­blem lo­kalt.

– Alt­for stort når vi vet at hver tien­de ar­beids­ta­ger har et ri­siko­fullt al­ko­hol­for­bruk og står i fare for å ut­vik­le helse­ska­der el­ler et rus­pro­blem. Og det­te er do­ku­men­ter­te tall; mørke­tal­le­ne kom­mer i til­legg, sier Sol­heim.

Han tror ikke an­tal­let er stør­re i Kris­tian­sand enn and­re de­ler av lan­det, men pe­ker på et an­net pro­blem:

– Fa­sa­den er nok vik­ti­ge­re her, og det kos­ter mye å si ifra, me­ner Sol­heim.

Han for­tel­ler at de som ber om hjelp fra Blå Kors, gjer­ne har fått be­skjed fra ek­te­fel­len om at nok er nok.

– Det er vel­dig of­te fa­mi­lie, ven­ner og kol­le­ga­er som sier ifra. Og rus­mis­bru­ker­ne vi ser på gata er bare en li­ten del av to­ta­len. Tenk på al­le de som sit­ter på Gim­le­kol­len el­ler på And­øya, el­ler er med i det sto­re me­nig­hets­li­vet i byen, og sli­ter med al­ko­hol­pro­ble­mer. Da er det ikke lett å si ifra, for­tel­ler Blå Kors-le­de­ren, og leg­ger til at al­ko­hol er rus­mid­de­let som ska­per de­si­dert flest pro­ble­mer.

– LIKE VIK­TIG SOM BUNN­LIN­JA

Anita Diet­richs­son i Næ­rings­for­enin­gen etter­lys­te mer fo­kus fra sine med­lem­mer.

– Næ­rings­livs­le­de­re må mer på ba­nen. Og jeg kan jo be­gyn­ne å se på min egen ar­beids­plass med åt­te an­sat­te. Har vi en god stra­te­gi for det­te? Tid­li­ge­re ar­beids­plas­ser jeg har vært på har hatt en ty­de­lig akan-po­lit­kk, noe som er vel­dig vik­tig, sier Anita Diet­richs­son og fort­set­ter:

– Å ha en ty­de­lig po­li­cy på det­te om­rå­det er like vik­tig som bunn­lin­ja. Det må vi ta på al­vor.

Blå Kors lo­kalt kun­ne fre­dag også in­for­me­re om sitt sis­te til­bud: en te­ra­pi­grup­pe for res­surs­ster­ke men­nes­ker med rus­pro­ble­mer.

– All be­hand­ling hos Blå Kors er gra­tis, men du har per­soner, gjer­ne i næ­rings­li­vet, som ikke øns­ker å leg­ge seg inn til be­hand­ling. Dis­se kan nå kjø­pe seg plass på et pro­gram som går over ti kvel­der på tre ti­mer hver med noen av de bes­te te­ra­peu­te­ne i lands­de­len, sier Sol­heim.

FOTO: KJARTAN BJELLAND,

Vis om­sorg og ta an­svar for din be­kym­ring ved­rø­ren­de and­res al­ko­hol­bruk, var den kla­re opp­ford­rin­gen fra ge­ne­ral­sek­re­tæ­ren i Blå Kors Norge, Jan El­ve­rum, un­der Næ­rings­for­enin­gens fre­dags­lunsj på Blå Kors i Pose­byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.