Ber om data­sen­ter-tom­ter

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

EL- og It-for­bun­det me­ner det stat­li­ge sel­ska­pet Si­va bør klar­gjø­re tom­ter for byg­ging av nye klima­venn­li­ge data­sent­re.

I et brev til næ­rings­mi­nis­ter Monica Mæ­land (H) tar LO­for­bun­det til orde for å styr­ke Si­va. Stats­fore­ta­ket har i opp- gave å til­rette­leg­ge for ut­vik­ling av nytt næ­rings­liv, blant an­net gjen­nom in­ves­te­rin­ger i ei­en­dom.

– Norge har ren og sta­bil kraft­for­sy­ning, men det må bli enk­le­re for sent­re­ne å etab­le­re seg her. Vi må til­by bygge­kla­re tom­ter slik at be­drif­te­ne slip­per den pa­pir­møl­la, sier for­bunds­le­der Jan Olav Andersen i EL- og It-for­bun­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.