Må ut­bed­re av­vik før vei­byg­ging star­ter

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no -

Nye Vei­ers sty­rings­sys­tem for sik­ker vei må for­bed­res før førs­te vei­ut­byg­ging star­ter, vi­ser en til­syns­rap­port Veg­til­sy­net har ut­ført.

– Det er mye bra i den de­len av sty­rings­sys­te­met til Nye Vei­er som vi har gjen­nom­gått. Sam­ti­dig ser vi en del for­bed­rings­punk­ter som kan bli av­vik i fram­ti­da om det ikke blir gjort noe med dem nå, sier til­syns­le­der Bård Gjer­de i Veg­til­sy­net til Fædre­lands­ven­nen.

Den­ne uka pub­li­ser­te Veg­til­sy­net en til­syns­rap­port som om­hand­ler den de­len av sty­rings­sys­te­met til Nye Vei­er som iva­re­tar krav til kva­li­tet og sik­re vei­er.

NI FOR­BED­RINGS­PUNK­TER

Kon­klu­sjo­nen er at sys­te­met er til­strek­ke­lig i den fa­sen Nye Vei­er er i per i dag, men at de­ler av det må for­bed­res før førs­te vei­ut­byg­ging star­ter april 2017.

Blant de fem­ten til­syns­fun­ne­ne i rap­por­ten er fem av dem re­gist­rert som til­freds­stil­len­de, ni har mu­lig­he­ter for for­bed­ring, mens ett funn er re­gist­rert som et av­vik.

– De ni fun­ne­ne som kan for­bed­res er ikke kri­tis­ke per i dag. Skul­le vi der­imot gå på tilsyn når vei­byg­gin­gen har star­tet, vil dis­se punk­te­ne kun­ne bli re­gist­rert som av­vik om de ikke noe gjø­res med, fort­set­ter Gjer­de.

ETT AV­VIK

Det ene av­vi­ket som er re­gist­rert går på at kva­li­tets­po­li­cy­en i Nye Vei­er ikke inne­hol­der noen be­skri­vel­se av hvil­ke re­gu­la­ti­ve el­ler av­tale­ba­ser­te krav til sik­ker vei­in­fra­struk­tur el­ler kva­li­tets­sys­tem som Nye Vei­er skal for­hol­de seg til.

– Det er vans­ke­lig å si noe om al­vor­lig­hets­gra­den til av­vi­ket før vei­en står fer­dig, men det er et av­vik som ikke skal være der og som skal be­hand­les og ut­ar­bei­des til­taks­plan for, sier Gjer­de, og for­tel­ler at av­vi­ket i seg selv ikke er nok til å stan­se ut­byg­gin­gen.

– GOD DIA­LOG

– El­lers har vi hatt en god og åpen dia­log med Nye Vei­er gjen­nom he­le pro­ses­sen. De har re­spon­dert raskt på alt vi har spurt om og gitt oss al­le do­ku­men­ter vi har bedt om, sier til­syns­le­de­ren.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nye Vei­er, Ing­rid Dahl Hov­land, sier til Fædre­lands­ven­nen at sel­ska­pet er i slutt­fa­sen av ar­bei­det med for­bed­rings­punk­te­ne.

FRIST 20. FEBRUAR

– Vi har fått en frist til 20. februar med å svare, og har si­den til­sy­net ble ut­ført i fjor hatt en lø­pen­de dia­log og gode dis­ku­sjo­ner med Veg­til­sy­net. Vi har vel­dig tro på at vi skal få luk­ket av­vi­ket og ut­bed­ret for­bed­rings­punk­te­ne, sier Hov­land.

Hun leg­ger til at tilsyn og kon­trol­ler av Nye Vei­er er vik­tig for å sik­re god kon­troll og styring av sel­ska­pet.

– Ut­over kon­trol­len fra Veg­til­sy­net har vi en pro­sess med Riks­re­vi­sjo­nen som star­ter til høs­ten, og vårt eget in­tern­kon­troll­sys­tem som kon­ti­nu­er­lig skal sik­re for­bed­ring og do­ku­men­ta­sjon av drif­ten vår.

FOTO: NYE VEI­ER AS

Kon­klu­sjo­nen i til­syns­rap­por­ten til Veg­til­sy­net er at Nye Vei­ers sty­ringsys­tem for sik­ker vei er til­strek­ke­lig i den fa­sen Nye Vei­er er i per i dag, men må for­bed­res før førs­te veg­ut­byg­ging star­ter, som er ny E 18 mel­lom Tvede­strand og Aren­dal. Slik vil vei­en se ut fra Lon­gum, like øst for Aren­dal.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nye Vei­er, Ing­rid Dahl Hov­land.

FOTO: VEG­TIL­SY­NET

Til­syns­le­der Bård Gjer­de i Veg­til­sy­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.