Fel­les dug­nad for­ut­set­ter åpen­het, ær­lig­het og fel­les bi­drag

I Fædre­lands­ven­nen 25. ja­nu­ar kun­ne vi lese at stats­mi­nis­te­ren in­vi­ter­te til privat og of­fent­lig dug­nad for å end­re den uhel­di­ge Nav-sta­ti­stik­ken på Sør­lan­det.

Faedrelandsvennen - - MENING - WERNER NEBELUNG spe­sia­list i skole­psy­ko­lo­gi

Stats­mi­nis­te­ren på­pek­te at det vik­tigs­te gre­pet for å brin­ge Sør­lan­det ned fra top­pen av trygde­sta­ti­stik­ken, først og fremst er å kart­leg­ge år­sak og job­be med ung­dom. Det­te er ikke kor­rekt. Vi har til­strek­ke­lig kunn­skap for hand­ling nå, og vans­ke­ne star­ter len­ge før ung­doms­al­der.

De sva­ke leve­kår og uføre­sta­ti­stikk på Ag­der har vært fors­ket på i over 20 år. I 2009 pub­li­ser­te Ag­der­forsk­ning rap­por­ten ”Et liv jeg ikke valg­te”, om år­sa­ker og til­tak i for­hold til ut­ford­rin­ge­ne på Sør­lan­det. Det ble den gang på­pekt at mye av de­bat­ten hand­let om ut­stø­ting fra ar­beids­li­vet og for lite fo­kus var på opp­vekst.

Før val­get i 2013 på­pek­te Erna Sol­berg at da­gens skole­sys­tem var ska­de­lig og at hjelp kom for sent. På sam­me tid ser vi at barne­ver­net of­te ikke lyk­kes med å ska­pe en sta­bil og trygg opp­vekst­si­tua­sjon for barn un­der de­res om­sorg. or man­ge barn ser vi at selv små lære­vans­ker (hvor det ek­sis­te­rer kjen­te og gode til­tak) ikke opp­da­ges el­ler av-

Fhjel­pes tid­lig. Det­te ska­per tap i mest­ring og verdi­opp­le­vel­se – og på sikt ve­gring, unn­dra­gel­se og skulk. Kon­se­kven­sen kan være at ung­dom trek­ker mot mil­jø­er hvor de ak­sep­te­res og an­er­kjen­nes som de er. Slik an­er­kjen­nel­se kom­mer ikke uten en kost­nad. For­vent­ning om å tør­re mer enn and­re, stje­le og dele, skul­ke mer, røy­ke, del­ta­gel­se i hær­verk, ned­prio­ri­te­ring av sko­le og fa­mi­lie, tid­lig bruk av and­re rus­mid­ler. For man­ge føl­ger fra­fall fra sko­le og ar­beids­liv. Run­der hos NAV. Tap av psy­kisk helse, rus­pro­ble­mer, kri­mi­na­li­tet og tid­lig død. Of­te trek­ker fle­re ne­ga­ti­ve fak­to­rer i sam­me ret­ning, blant an­net so­si­al arv; for­eld­re som selv had­de lære-, sko­le- og til­leggs­vans­ker. ap­por­ten på­pek­te at man for å opp­nå re­sul­ta­ter, treng­te til­tak på et langt tid­li­ge­re tids­punkt; med for­ster­ket fo­kus på fa­mi­li­en, barne­ha­ge­ne, skole­ver­ket, PPT (Pe­da­go­gisk Psy­ko­lo­gisk Råd­giv­nings­tje­nes­te), skole­helse­tje­nes­ten og le­ger. Vi­de­re lang­sik­tig ten­king med fore­byg­ging, tid­lig in­ter­ven­sjon og økt samhandling mel­lom ak-

Of­te trek­ker fle­re ne­ga­ti­ve fak­to­rer i sam­me ret­ning, blant an­net so­si­al arv; for­eld­re som selv had­de lære-, sko­le- og til­leggs­vans­ker.

Rtø­re­ne. Det­te var en kon­klu­sjon i tråd med rå­den­de syns­punk­ter i al­le ak­tu­el­le fag­mil­jø­er.

Med de rå­den­de leve­kårs­ut­ford­rin­ger på Ag­der (og sær­lig AustAg­der) vil en økt sat­sing på dis­se om­rå­de­ne være eks­tra vik­tig. et er ingen sky­fri him­mel på Sør­lan­det, og i lo­ka­le media har vi kun­net føl­ge kri­ser i barne­vern og PPT, vi har kun­net lese at Aust-ag­der lig­ger på lands­bun­nen i an­tall helse­søst­re i sko­len. Mid­ler til­tenkt fore­byg­ging og tid­lig inn­sats be­nyt­tes på and­re om­rå­der. Det har vært på­pekt at øre­mer­ke­de stat­li­ge mid­ler, for økt inn­sats 1-4 klasse, ikke når fram.

Hjelpe­tje­nes­ter for barn og unge er gjen­si­dig av­hen­gig av hver­and­re. Mang­len­de inn­sats på ett om­rå­de på­vir­ker and­re hjelpe­om­rå­der og bar­na ta­per dob­belt. Kom­mu­ne­nes rap­por­te­rings­sys­tem vi­ser at kom­mu­ne­ne på Ag­der, med be­hov for eks­tra sat­sing på barn og unge, har gjort det mot­sat­te. På tross av at syke­hu­set har fått eks­tra mid­ler knyt­tet til sva­ke leve­kår, og Høies ”Gyld­ne re­gel” (styr­ket inn­sats for rus og psy­kisk helse), er det hel­ler ikke

Dsik­kert at in­klu­de­ring av spe­sia­list­helse­tje­nes­ten i regne­styk­ket for­bed­rer re­sul­ta­tet. Det er vans­ke­lig å se tegn til åpen­het og fel­les inn­sats i for­hold til dis­se ut­ford­rin­ge­ne. Det er man­ge som gir opp, men ingen som fri­vil­lig for­la­ter sko­len uten lese­fer­dig­he­ter, drop­per ut av vi­dere­gå­en­de el­ler vel­ge Nav som yr­kes­kar­rie­re. Det er trist når re­gje­rin­gen så sterkt frem­he­ver fra­værs­reg­ler, ak­ti­vi­tets­plikt og ikke minst re­to­rikk som an­ty­der at hold­nin­ger og lat­skap er pro­ble­met, sam­ti­dig som and­re til­tak blir mind­re syn­li­ge, og hjelp til de unge ikke når fram. kal vi lyk­kes med å brin­ge en stør­re del av be­folk­nin­gen ut i ar­beids­li­vet tren­ger vi stør­re åpen­het og mer fel­les inn­sats enn vi har i dag, sær­lig fra det of­fent­li­ge.

S

FOTO: NTB SCANPIX

Det er man­ge som gir opp, men ingen som fri­vil­lig for­la­ter sko­len uten lese­fer­dig­he­ter, drop­per ut av vi­dere­gå­en­de el­ler vel­ge NAV som yr­kes­kar­rie­re, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.