Krfs pro­ble­ma­tis­ke for­hold til ulov­li­ge bo­set­tin­ger

Faedrelandsvennen - - MENING -

Vi­ser til opp­slag i Fædre­lands­ven­nen tors­dag 9. februar 2017 ved­rø­ren­de om­ta­le av SVS for­slag om at Kris­tian­sand kom­mu­ne bør boi­kot­te is­ra­els­ke va­rer pro­du­sert i de ok­ku­per­te om­rå­de­ne.

●● Her sier vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen fra KRF seg uenig i hvor­vidt dis­se pa­le­stins­ke om­rå­de­ne i det he­le tatt er å an­se som ok­ku­pert når han sier at «… det­te er om­rå­der som Is­rael tok da de ble an­gre­pet av sine nabo­land. Det blir akku­rat som at Tysk­land skul­le få til­ba­ke om­rå­der i Po­len som de mis­tet etter å ha blitt dre­vet til­ba­ke etter and­re ver­dens­krig».

Nå er saken om lo­ka­le boi­kot­ter visst nok ju­ri­disk pro­ble­ma­tisk, og uten selv å ta moralsk stil­ling for­står jeg ar­gu­men­ter fra beg­ge si­der i den­ne saken. Både de som er imot som sier at det­te vil vans­ke­lig­gjø­re dia­log om rett­fer­di­ge lang­sik­ti­ge løs­nin­ger samt at boi­kott i sis­te in­stans også i stor grad vil ram­me pa­le­stins­ke ar­bei­de­re. Like­le­des de som er for ved at det er vik­tig å leg­ge press på Is­rael for at de skal end­re sin po­li­tikk i om­rå­det. Om lo­ka­le boi­kot­ter fra nors­ke byer og bygder er rik­tig og vil ha noen re­ell be­tyd­ning stil­ler jeg meg nok hel­ler tvi­len­de til.

Men jeg har vans­ke­lig­he­ter med å re­spek­te­re Jør­gen Kris­ti­an­sen sin hold­ning og ar­gu­men­ta­sjon (som jeg også tror er sterkt ut­bredt i KRF for øv­rig), spe­si­elt når han sam­ti­dig er så opp­tatt av å for­hind­re kom­mu­nal rolle­blan­ding når han ut­ta­ler at kom­mu­ne­ne ikke skal dri­ve uten­riks­po­li­tikk (som de ikke skal). Det er FN som har ved­tatt at is­ra­els­ke bo­set­tin­ger på Vest­bred­den er i strid med in­ter­na­sjo­nal lov (ref. FNS sik­ker­hets­re­so­lu­sjon 2334 før jul), og da bør Kris­ti­an­sen i rol­len som folke­valgt po­li­ti­ker som al­le oss and­re moralsk oppe­gå­en­de men­nes­ker stil­le seg bak FNS hold­ning i den­ne saken.

Hvis ikke un­der­gra­ver han det in­ter­na­sjo­na­le stor­sam­fun­nets øns­ker om å få en va­rig freds­løs­ning i Is­rael-palestina spørs­må­let, noe som er en for­ut­set­ning for å det he­le tatt å kun­ne håpe på fred i res­ten av Midt­østen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.