By­li­vet i for­hold til å bo på lan­det

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det som slår meg er hvor­dan vi men­nes­ker er i for­hold til by­ens kul­tur vi bor i. Jeg har bodd i Kris­tian­sand i over 20 år. Nå har jeg og emi­grert til Åse­ral.

●● Ei kom­mu­ne på litt over 1000 inn­by­ge­re. Hvor­for har jeg flyt­tet hit? Det var en til­fel­dig­het egent­lig. Jeg lei­de ei hyt­te mel­lom Kyr­kje­byg­da og Ljos­land, og for­els­ket meg i na­tu­ren. Og da gikk det bare tre må­ne­der så bod­de jeg her i Åse­ral. Før ut­flyt­ting så bod­de jeg midt i sen­trum av Kris­tian­sand i man­ge år.

Jeg ble lei av stress og mas, men sam­ti­dig har jeg all­tid vært en ak­tiv per­son som blir ut­ford­ret av nye pro­sjek­ter. Gif­ter­mål had­de jeg gitt opp for len­ge si­den. Det var helt til jeg traff ei fjell­geit av ei dame som rau­ter om ikke hun får en fjell­tur. Nå er vi gift og sam­men sond­rer vi fjell og vid­de. Ko­na må jeg nes­ten set­te på en Gps-son­der for å vite hvor hun er.

Folk her i Åse­ral kom­mu­ni­ser an­ner­le­des enn hva jeg er vant med. De er litt dår­li­ge på «small talk», men du ver­den hvor ef­fek­ti­ve de er. Hver en hus­stand her oppe på fjel­let fixer bi­len sin selv og har ga­ra­sjen full av verk­tøy som du kan bare drøm­me om i byen.

Kunn­ska­pe­ne til bygde­fol­ket for­bløf­fer meg. Her er det få som ikke be­står Eu-kon­troll av bil for­di de fixer alt selv. Fol­ket oppi byg­di er di­si­pli­ner­te folk. Det min­ner meg litt om hvor­for Bjør­gen og Nord­tug gjør det bra i lang­renns­spo­ret. Beg­ge de to voks­te opp på lan­det med gårds­bruk. Her var det ikke noe som kom gra­tis i form av glatt sjarm og det ytre.

Jeg tror bygde­fol­ket kan lære oss en hel del i møte med det ytre i for­hold til å ta et tak og set­te pris på hva for­fed­re­ne har gitt dem. Tomt snakk el­ler null hand­ling er verdi­løs oppi her. Vi le­ver i et sam­funn som er blir mer og

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.